• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

"תורת החכמים" - פורים, עם דמות דיוקנו של המן

ראו במצורף כמה "וורטים" מתורת חכמי פרס, מעלים חיוך....
יש לכאורה להעיר מדברי הגאון חיד"א (ככר לאדן סי' א' ד"ה עשאוני), שכתב וז"ל: עשאוני בניך ככנור. מכאן תוכחה ונשא"ו יגון ואנחה ללומדי מסכת שכורים, כי בודאי הוא עוון חמור לחבר דברי ליצנות מעין דוגמא למשנה ותלמוד קדשי קדשים ומביאין קצת פסוק ומהפכין דברי אלקים חיים לשחוק, וק"ו למי שחיבר מקרא, והם עוונות חמורים מאד מאד לחטוא ולהחטיא, וכבר האריכו המחברים (עיין בדבר שמואל וס' ברית מטה משה דף ג' וזולתם) כמעשה מקולקל הזה, ה' הטוב יחזירנו בתשובה ויכפר בעד. עכ"ל. וכ"כ במועד לכל חי (אדר אות יג), וע"ש מה שציין בזה עוד.
וע"ע במגזין המבשר התורני (תצוה תשס"ט) מה שכתבו עוד בזה, מצורף.
ולפ"ז לכאורה יש לפקפק בהרבה דרשות מבדחות שרגילים לומר, וצע"ג.
 

קבצים מצורפים

  • המבשר התורני.pdf
    5.9 MB · צפיות: 7
חלק עליון