• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

פירורין פחות מכזית מותר לאבדן ביד

#1
כן שיטת רבי יוחנן בשבת קמג.
ונשאלתי דהא שיטת רבי יוחנן גופיה דחצי שיעור אסור מן התורה, וא"כ אמאי שרי.

נראה ליישב עפ"י מה שכתב בשו"ת נוב"י מהדו"ת סי' י' דכיון דלשון התורה "כי ממנו תאכל ואותו לא תכרית", לא נאסר להשחית אלא כל כמה שאפשר להנות מן הדבר. אבל דבר שאין נהנים ממנו בלאו הכי אין איסור לאבדו. וה"נ פירורין י"ל דאין בהם חשיבות ואין רגילות לאכול אותם או להנות מהם, ולכן אין בזה איסור.

ויש להמתיק עוד בדבר, שהרי לשון התורה "כי ממנו תאכל", וידוע כי כל לשון "אכילה" בתורה הוא כזית. וא"כ יש לבאר דלזה הדגישה התורה "כי ממנו תאכל", היינו רק אם יש בו שיעור אכילה, אז אותו לא תכרות. אבל בפחות מכזית אין בו איסור, כאמור.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'