• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

תפירה בציצית

#2
שלום וברכה

מותר לתפור כעין לולאה בקצה הטלית כדי לחזק שהכנף לא יפול מאורך הטלית, אולם אין זה אלא לכתחילה, ובדיעבד גם אם הציציות נשמטו לרוחב הטלית אינו לעיכובא.

מרן השולחן ערוך (סימן יא סעיף טו) כתב י"א שצריך לדקדק שיתלה הציציות לאורך הטלית, דבעינן שתהא נוטפת על הקרן (פי' תלוי על הקרן), ואם היה ברחבו לא היה נוטף, שהרי כלפי קרקע היה תלוי.
עוד כתב מרן (שם) י"א שאין לתת שום בגד בנקבי הטלית שמכניסים בה הציציות, ויש מתירין, וכן נהגו. וכתב במשנה ברורה (שם ס"ק עה) כי אין עושין כן אלא לחזק הבגד שלא יקרע ובטל הוא לגבי בגד ואפילו של עור מותר וכן הסכימו הפוסקים. ע"כ. וממלא יש לומר דהוא הדין לגבי הלולאה שאינו עושה אותה אלא לחזק שהציצית תהיה נוטפת על על הכנף ובטלה היא לגבי הציצית יש להתיר. אמנם כל זה אינו אלא לכתחילה ובדיעבד אינו מעכב, וכמו שכתב מרן הראש"ל שליט"א בילקוט (שם סעיף יח) יש אומרים שצריך לדקדק שיתלה את החוטין לאורך הטלית, ולא לרחבה, דבעינן שהציציות יהיו תלויות על קרן הטלית. ובדיעבד אין בזה קפידא. ועל כל פנים יזהר שלא יהיו תלויים באלכסון. ובהארה (שם) כתב שדעת המשנה ברורה דהיינו בין בשעת התלייה או אחר כך אם נשמטו לצד מטה, יחזירם. וכל זה לכתחלה אבל בדיעבד אין קפידא בזה. אבל בתהלה לדוד (ס"ק יא) כתב, שכל הקפידא בשעת התלייה, אבל אחר כך אין קפידא להחזירם. והוסיף במשנה ברורה, שעל כל פנים יזהר מאד שלא יהיו הציציות תלויים באלכסון על קרן הזוית, מפני שהוא מנהג הקראים שעושין כן. ואם תלויים מצוה להחזירם למקומם. ע"כ.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'