• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

פעילות אחרונה

 • ל
  ציטוט מחן וכבוד עמ' רטז... נראה שאתה קשור אליו... חוץ מזה זכור לכולנו מה אמר על הרב שטרנבוך... ואל תתחיל להשוות אליו את אותו מחבר...
  • כתי מרן על פאה.JPG
 • ירושלמי של מרן
  וכי נדמה לך שעושים על דעת עצמם???!
 • ירושלמי של מרן
  ירושלמי של מרן אהב פוסט של חכם בשרשור פאה נכרית.
  א. לא השתכנעתי שחסר כלום מסקירת הסתירות, ובכל אופן זה כבר לפני משורת הדין, רוב הכותבים בכלל לא טורחים להסביר את דברי החולק עליהם...
 • ירושלמי של מרן
  לאחרונה התוודעתי לספר "הצניעות והישועה" לאדמו"ר מזוטשקא, ספר שנדמה לי בודד או בין הבודדים העוסק לעומק בעינייני צניעות. מקיף עם מקורות...
 • ס
  ספרדי טהור השיב לנושא פאה נכרית.
  הגר"ע לא דיבר על כל אותם פוסקים שלמדו את הסוגיא והכריעו להיתר, ח"ו (לפרש פירוש עקום כזה בדעת הגר"ע, זה זלזול עצום בהגר"ע, כביכול מי...
 • ירושלמי של מרן
  איך בפורום "מורשת מרן" שכחנו מה שמרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א כתב על בחור שדורש פאה שהוא או עם הארץ או רשע, מעניין מה היה אומר על...
 • מ
  מוישי ס"ט אהב פוסט של לשמור ולעשות בשרשור פאה נכרית.
  איך בפורום "מורשת מרן" שכחנו מה שמרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א כתב על בחור שדורש פאה שהוא או עם הארץ או רשע, מעניין מה היה אומר על...
 • ל
  איך בפורום "מורשת מרן" שכחנו מה שמרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א כתב על בחור שדורש פאה שהוא או עם הארץ או רשע, מעניין מה היה אומר על...
 • מ
  עשיתי כמצוות כבודו שליט"א ומיד ראיתי מה שכתב מרן זיע"א שם בחזון עובדיה חלק ד' בהלכות דש (מעמוד קכז הערה ו' ואילך), אבל גם הוא מתיר רק...
 • מ
  נכון, ועיקר הערתי היתה על מה שכבודו כתב לעיל כאילו אין שום הבדל בין זה לבין מהדרין רגיל, אחרי שיש מי שאוסר. מה גם שעל מה שכתב בכשרות...
 • ה
  ב"ה במחילה מכבודו, עי' בחזו"ע שבת ח"ד שמותר חליבה בשבת ע"י גוי, ואף ע"י יהודי כשהוא בדרך גרמא ע"ש. ואף הבא מחליבה באיסור אינו מוחלט...
 • ה
  ב"ה שלום וברכה, יש הבדל בין מקום חולי, לבין צורך גדול כצער גדול, הפסד, מצוה, וכדומה. במקרה חולי יש לנו כלל, שכל דבר שהוא מדרבנן, מעיקרא...
 • ה
  ב"ה בודאי, עיקר ההיתר מכיון ששני עברי השביל והשביל הכל חדא רשות הרבים ננהו, ומה שייך הפסקה, וכהפוסקים שזכרתם ויותר מהמה. והמצדדים אחרת...
 • מ
  במחילה מכבוד הרבנים הגאונים היקרים שליט"א לפני כמה שנים שמעתי מהגאון הרב יעקב יוסף זצ"ל שחלב שנחלב בשבת אפי ע"י גוי אסור לשתות ממנו...
 • מ
  מוישי ס"ט השיב לנושא תפילין ר"ת.
  ראה בילקוט יוסף סימן ל"ד סעיף ט' וסעיף ט"ז ובביאורים שם. ובעיקרון אין בעיה. רק שיזהר שלא ישאירם מונחים עליו בלילה. וישנם כמה חכמים...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'