• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

תוכן לאחרונה על ידי אהרן כהן

 1. א

  צרירויות דם בעופות

  אבל בפועל אתה רואה כתמי דם כהים.
 2. א

  צרירויות דם בעופות

  אז למה יש על זה הכשר?
 3. א

  מי שרוצה להצטרף אלינו שיגיב כאן!

  אפשר להצטרף?
 4. א

  דחוף | ספר הכתב והמכתב

  מצורף הספר במלואו, באישור המחבר, ואדרבה המחבר אמר לי שישמח להפיצו כמה שיותר הלאה, לזיכוי הרבים.
 5. א

  גרביים צנועות לנשים

  אבל בפרי מגדים שם בסופו ציין: עיין בית שמואל (אה"ע סימן קס"ט ס"ק ל"ב) ובאר הגולה (שם סעיף לה אות שי"ן), ובסדר חליצה רשמתי. עכ"ל. והרי בבית שמואל ובבאר הגולה שם מוכח שהשוק הוא החלק התחתון, ומשו"ה ציין אחריהם את דבריו בסדר חליצה, שכך גם הוא מצדד שם. וכמו שביאר בטוב טעם בספר דברי שלום (עמ' רב)...
 6. א

  גרביים צנועות לנשים

  חדא, אע"פ שהחלק העליון "לפעמים" נקרא גם שוק, מ"מ מאחר שבסתמא 'שוק' הוא החלק התחתון, אם איתא שכוונת רב חסדא (ברכות כד.) לשוק אחר דהיינו לעליון, הוה ליה לפרש. ואע"פ שהביא מהפסוק "גלי שוק" (ישעיה מז, ב), ואת זה פירש המהר"י קרא שהכוונה לחלק העליון, מ"מ הרי על כרחך אין דרשת רב חסדא אלא אסמכתא בעלמא...
 7. א

  גרביים צנועות לנשים

  כבר כתבתי לעיל שמלבד זה שבדברי הראשונים בברכות כד. לא מוכרח כ"כ להתיר ע"פ המנהג (ובעז"ה בהמשך אעלה לכאן את התשובה המלאה בנקודה זו) [והוספתי דאטו הירך ושאר חלקי הגוף יועיל מנהג. ומה שכתבת ששאני ערוה דאוריתא מערוה דרבנן, ליתא, דהא ערוה דאוריתא הוא רק הערוה ממש, וכל שאר הגוף הוא ערוה מדרבנן בלבד...
 8. א

  'עורכי' ספר אור לציון

  הג"ר יצחק טופיק תלמידו של הגרב"צ אמר לי כמה פעמים שאור לציון ח"ב והלאה לא נכתבו על ידי הגרב"צ בעצמו, ויש שם כמה הלכות שהוא שמע מהגרב"צ ההיפך, ולדוגמא ראה המצורף. (וגם אפשר לראות בכל ספריו שכתב בלשון "כתבו" באור לציון. ע"ש). וראה עוד במצורף מדברי רבי אבה'ו [שגם הוא היה תלמידו של הגרב"צ] הגר"א...
 9. א

  בקשה | צילום עמודים מהספר ״מיוסף עד יוסף

  יש באוצה"ח, איזה עמודים אתה צריך?
 10. א

  גרביים צנועות לנשים

  כבר ציינתי בקונטרס לספר בגדי תפארתך שהאריך בהבאת דברי הראשונים וביאורם, ושם (עמ' עד, בהערה) עמד על דברי המהר"י קרא. ע"ש. (מצורף). וכן בספר לבוש מלכות (עמ' 50) ביאר את המהר"י קרא. ע"ש. (מצורף). ועל כרחך לבאר כן, שהרי בשיר השירים (ה טו) עה"פ "שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז" (והיינו דהשוקים...
 11. א

  גרביים צנועות לנשים

  אכן טעיתי בציון, וצ"ל: שהפמ"ג בסדר החליצה (הנדפס בספר שם משמעון לייטער, עמ' 124) חזר בו ממה שכתב בשו"ת מגידות (שם) להשוות שוק דאדם לשוק דבהמה, וס"ל ששוק דאדם שונה והוא החלק שמתחת לברך, ולא כשוק דבהמה. ע"ש. ובפרי מגדים ציין לדבריו בסדר חליצה. עיין בפירוש מגד יהודה שם. (מצורף). ייש"כ. [ועכ"פ זה...
 12. א

  גרביים צנועות לנשים

  עכ"פ אם מישהו קרא את הקונטרס ולא מצא, יכול לפנות אלי בפרטי ואראה לו היכן עניתי על זה בקונטרס. [מצורף התוכן ענינים. הקונטרס עצמו הועלה לעיל.
 13. א

  צרירויות דם בעופות

  מישהו הראה לי את המצורף. ולפי הכתוב שם יוצא שרק אם הכתם בעוף הוא מקסימום ורדרד או אדום בהיר, מותר, אבל אם זה כהה, אסור. וכמדומני שנתקלתי בכתם כהה כמה פעמים על אף שהיה זה בעוף בהכשר טוב. מישהו יודע האם דברי הרב הנ"ל נכונים? [הוא לא הביא לדבריו מקורות, אבל זה לא אומר כלום כמובן]. ייש"כ.
 14. א

  משכן שילה תשעט - יש למישהו?

  תנסה אולי לבקש מהם ישירות: mishkanshilo1@gmail.com
חלק עליון