כמה איברים יש לאשה

אד יעלה

Active member
יש באדם 248 איברים כמבואר במשנה ריש פ''א דאהלות
ויש שסה גידים באדם וזה כתוב בזוהר בכמה מקומות וזה לא מוזכר במשניות
ויש הבדל שאת האיברים אנחנו יודעים היכן הם נמצאים מאה ואחד איברים מצד ימין ומאה ואחד איברים מצד שמאל [ועפי''ז ביארו המשנה הקיטע יוצא בקב שלו בשבת שקב זה מאה ושתים שזה שיעור האיברים וביחד עם המקל מאה ושתיים]
ובאשה הרמב''ם פ''ב ה''ז מטומאת מת אליבא דאמת יש כמה צדדים בגמרא כמה איברים יש לאשה האם רנא או רנב או רנג ולמעשה הרמב''ם פוסק שזה רנא'
ולכן הנוהגים לומר מי שבירך לאשה יש שאומרים לרנב' איבריה וזה נגד הרמב''ם.
ולכן יותר ראוי לומר וישלח ברכה לכל איבריה .
ובזוה''ק מבואר שרמ''ח עשה כנגד איברים ושסה גדים כנגד ל''ת אבל במסכת מכות כג ושס''ה כנגד הימים של ימות החמה וזה חידוש שמונים לימות החמה הלא יש שמונים רק לפי הירח ויש כאלו שמונים רק לימות החמה ועם ישראל מצרפים את שניהם את החודש לפי הירח ואת השנה לפי החמה ואחת לכמה שנים מעברים כדי להשוות את ההפרשים.
והגר''א בספד''צ שעשרת ימי תשובה שמכפרים על שנה הקודמת זה השלמה לשנה שעברה של שנת חמה רואים שכל שנה מחשבנים את שנת חמה ומסתדר היטב עם הגמרא במכות.
מתוך שיעור.
 
חזור
חלק עליון