נס מוסאן

בי"ג בסיון מנהג בני אר"ץ רבה שלא לומר בו תחנון מפני הנס שנעשה בו, הנקרא "נס מוסאן". ובקהילתנו הקדושה שיש קהל רחב מבני אר"ץ חלב, נוהגים שלא לומר תחנון ביום זה. ומצ"ב קורות הנס. וע"ע בדרך אר"ץ (עדס) שהביא עוד נוסחאות בנס שהיה. וראוי לציין מש"כ מהר"ח פאלאג'י זצ"ל בספרו מועד לכל חי המצ"ב, שגם מי שאמו מהעדה אשר להם היה נס ביום זה, ראוי לעשותו יו"ט ושלא לומר תחנון באותו היום. וסברתו פשוטא היא שאי"ז מנהג מצד התורה ללכת 'למשפחותם לבית אבותם' אלא היא הודאה ושמחה על הנס שבזכות זה הוא חי וקיים, וא"כ אביו ואמו שווים בזה ודו"ק.


גם נחלקו האחרונים אם אומרים תחנון ביום י"ג בסיון בחו"ל משום ספיקא דיומא, וכפי שבא"י לא אמרו עד י"ב בכלל (משום תשלומין לחג השבועות) כמו"כ בחו"ל עד י"ג בכלל, והרבה פוסקים נקטו לומר תחנון. אולם זאת לנו הנס הזה ביום י"ג בו וע"כ אין אנו אומרים בו תחנון וכנ"ל.
 
חזור
חלק עליון