סגולה למציאת אבידה מרבינו חיים פלאג'י זיע"א.

מוישי ס"ט

Well-known member
מרן החבי"ף זיע"א בספרו צדקה לחיים (מערכת מ"ם אות שפ"ז) כתב וז"ל: ובעינינו ראינו פעמים רבות למי שאבדה להם אבידה, דאמרתי להם שיתנו תכף ומיד צדקה לעניים, וידליקו נר לעילוי נשמת התנא האלהי רבי מאיר בעל הנס זיע"א, והיה בדוק ומנוסה דמוצאים אבידתם באופן שהיה. עכ"ל.
ויה"ר שיהיה לתועלת...
 
יל"ע בזה האם בהעברה בנקאית. באופן שזה לא עובר מיד אלא אחר יום עסקים או יותר. נחשב "תכף ומיד".
כלומר האם הולכים אחר התוצאה שמגיע ליד העני
או דילמא אזלינן בתר הפעולה שיוצא מהאדם הממון?
ונפק"מ אם יש לפניו ב' אפשרויות. עני "מזומן", או העברה בנקאית.
נשמח לשמוע תשובת הרבנים שיחי'.
 
הנה דברים אלו נתבארו בארוכה על ידי הגאון עצמו בספרו לב חיים חלק ב סימן קס, ושמה נתווכח עם הגאון המקובל מהר"י ניניו אם צריך לשלוח המעות דוקא לקבר רמבע"נ או לא
והרואה יראה לאורך כל דברי הגאון מהר"ח פילאג'י שבודאי מועיל להפריש הכסף על דעת לשלחו והוא בדוק ומנוסה שכמה וכמה ניצלו עי"כ מצרות רבות ורעות
ואגב, שלא יחשדוני במה שאין בי, ראיתי את דברי הלב חיים בילקוט יוסף ימים נוראים
 
חזור
חלק עליון