• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

הבלוג של הרב @יהודה בן דוד - משנת יוסף

בלוג להרחבת הידיעות בעניינים תורניים שונים
במה סומכים על חזקה דרבא א) האם סומכים על חזקה דרבא בדאו' (בירור שיטות הראשונים) מרן הגרע"י זיע"א ס"ל בכמה דוכתי דסמכי' על חזקה דרבא גם בדאו', וכמש"כ ביבי"א ח"ז (או"ח סי' מו אות ב), ובח"י (או"ח סי' נה ח"א אות ט), ובחזו"ע סוכות (עמ' תב. וע"ע עמ' סו ושמג), ובימים נוראים (עמ' קכה, וכ"ה במאור ישראל ח"ג הל' שופר פ"ב ה"ב), ובתרו"מ (עמ' קמט והלא'), ובאבלות ח"ב (עמ' קיג והלא'), ובתוספת נופך בשבת ח"ב (עמ' מז והלא'), (וע"ע בשו"ת חזו"ע ס"ס ב בהע', וביבי"א ח"ד או"ח סי' י אות ד, וח"ו או"ח סי' ג אות א, וח"ח או"ח סי' טו אות כא, וח"ט או"ח סי' פג אות כב, ובח"י יו"ד ס"ס ט. ובהליכו"ע ח"א עמ' ח, וח"ח עמ' ע. ובחזו"ע פורים עמ' ל, ועמ' רלח, וכ"ה במאו"י ח"ג עמ' ש), משם הנוב"י (אה"ע מהדו"ק סי' סא ואו"ח מהדו"ת ס"ס א) גופיה ועוד פוס', ושכן מבואר במהרי"ט (סי' מא...
מרן רבינו יוסף קארו - ההתנגדות לספריו בשו"ת בית יוסף (הל' כתובות ס"ס יד) בסוף התשובה, וז"ל: "ולענין מה שנגע בכבודי חנני ה' מדה שאיני מקפיד לכבודי אך כבוד התורה איני רשאי ומה גם לבחורים הנדברים כי זה אומר בכה וזה אומר בכה יחושו לעצמן ויזכירו מעשה דיהודה בן נחמיה שאמ"ל רבי עקיבא צהבו פניך שהשבת את הזקן תמהני אם תאריך ימים וכן עלתה לו כדאיתא במנחות פרק רבי ישמעאל יהי רצון שלא יענשו על ידי והם יתנו אל לבם לשוב בתשובה יקבלו הרבים את תשוב'. ומענין מה שנגע בכבוד ספרי לא אחוש כי אם יגנהו לא יגונה ואם ישבחהו לא ישובח כי האמת עד לעצמו ונכרים דברי אמת". ואח"כ הביא עוד מדברי חכם בשם ר' ישראל לחזק תשובתו שם, וז"ל: "ועל אשר תמה על שאר החכמים ולמה לא יסכימו על האמור. כתב עוד שורת הדין להגי' אם שאר מקומות שראוי להגי' לפי דעתו בזה אין בהם נפתל ועקש...
מרן רבינו יוסף קארו - ב - שבחים על ספריו ועליו בראשית דברי אקדים, שבודאי לא באתי להתיימר להקיף את השבחים שנכתבו על ספרי יוסף" מרן רבינו יוסף קארו, ולא את השבחים שנכתבו עליו, ורק באתי להציג בפני הלומדים כמה לשונות בודדות שמצאתי בלומדי בספרי רבותינו, והרוצה להראות לשונות רבים יעיין למרן הראש"ל שליט"א בספרו הגדול "עין יצחק" ח"ג, ובתוספת נופך בספרו "מעתיקי השמועה". - דברי שבח על ספרו – מהר"ש בן צמח דוראן זלה"ה צאצי התשב"ץ כתב בתשו' (שו"ת תשב"ץ ח"ד [חוט המשולש] טור א סי' לא) "ואמרתי לו הנה דעתו של בעל הש"ע ז"ל שהוא אחרון הגאונים והרבנים ועליו אנו סומכין בכל גלילותינו שכותבין וכו'". ובשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ק אה"ע סי' לב) כ' "ובאמת כי קושיא זו מרפסא איגרא לשיטת הרב"י. ובראשית המחשבה אמרתי שקצר שכלי מהשתרע בו תירוץ לקושיא זו. אמנם בלימוד...
חלק עליון