• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

הבלוג של הרב @יהודה בן דוד - משנת יוסף

בלוג להרחבת הידיעות בעניינים תורניים שונים
בענין מכירת איסור דרבנן לגוי בדין מכירת פת גויים לגוי, ובדין מכירת פת שנילושה בחלב או שומן לגוי מקור הדין שאסור למכור איסור דרבנן לגוי א) המרדכי (ע"ז רמז תתל) כ' זאת משם מהר"ם [וכן הוא בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג (דפוס פראג סי' לג)], ולמד זאת מפסחים (מ:) גבי ארבא דטבעה בחישתא [ספינה הטעונה בחיטים שטבעה קודם הפסח בנהר, והתיר רבא למוכרה לנכרי]. והק' הפת"ש (ס"ק ג) דהיה לו הביא ראיה מע"ז (סה:) בחיטים שנפל עליהם יין נסך, דהוא איסור דרבנן, וכמש"כ איהו גופיה (בפסחים סי' תקנח) דמיירי בסתם יינם דאסור מדרבנן. וכן פי' הריטב"א בע"ז (שם, וסב:). (דמאיסור דאו' של חמץ אין ראיה לאסור בפת גוים שהיא מדרבנן). ע"ש. (ועי' נוב"י [או"ח מהדו"ת סי' ע] שהק' דאי מיירי בסתם יינם שאסור מדרבנן, מה הק ע"ז רבה בר ליואי מבגד שאבד בו כלאים שאסורים מדאו', ועי' יבי"א דלהלן...
הרב הדומה למלאך – הגאון הגדול רבינו נסים טולדנו זצ"ל נלב"ע י"ב סיון תשע"ב - סיון תש"פ 8 שנים לפטירתו - דברים שראיתי בעיני או שמעתי מכלי ראשון - בבואי לאחוז בקצה גלימתו ובשולי אדרתו של רבינו ראש הישיבה זצ"ל, תאחזני רעד, בעלותי גודל פרישותו ענוותנותו ושקיעותו בתורה. אך פטור בלא כלום א"א, דכבר החמירו רז"ל (שבת קה:) בחומר המתעצל בהספדו של חכם. תורתו שקיעות בלימוד מעשים שבכל יום שהייתי ניגש לדבר איתו בלימוד ולברר דבריו בשיעור, והייתי יכול לשבת בכיסא שמעבר לשולחנו רבע שעה ועשרים דקות בלי שירגיש. (ופעמים שמרוב שקיעותו בלימוד כשהיה חושב בלימוד זמן רב, היה נדמה ש"נרדם"). זכורני שפעם אחת יצא אחרי השיעור אחוז בשרעפים ושקוע בלימודו, וכשהרגיש שיורד גשם הרים את המטריה, אך לרוב שקיעותו הלך עם המטריה סגורה, עד סמוך לבנין הפנימיה, שם ניגש אליו א'...
מרן רבינו יוסף קארו - ההתנגדות לספריו בשו"ת בית יוסף (הל' כתובות ס"ס יד) בסוף התשובה, וז"ל: "ולענין מה שנגע בכבודי חנני ה' מדה שאיני מקפיד לכבודי אך כבוד התורה איני רשאי ומה גם לבחורים הנדברים כי זה אומר בכה וזה אומר בכה יחושו לעצמן ויזכירו מעשה דיהודה בן נחמיה שאמ"ל רבי עקיבא צהבו פניך שהשבת את הזקן תמהני אם תאריך ימים וכן עלתה לו כדאיתא במנחות פרק רבי ישמעאל יהי רצון שלא יענשו על ידי והם יתנו אל לבם לשוב בתשובה יקבלו הרבים את תשוב'. ומענין מה שנגע בכבוד ספרי לא אחוש כי אם יגנהו לא יגונה ואם ישבחהו לא ישובח כי האמת עד לעצמו ונכרים דברי אמת". ואח"כ הביא עוד מדברי חכם בשם ר' ישראל לחזק תשובתו שם, וז"ל: "ועל אשר תמה על שאר החכמים ולמה לא יסכימו על האמור. כתב עוד שורת הדין להגי' אם שאר מקומות שראוי להגי' לפי דעתו בזה אין בהם נפתל ועקש...
במה סומכים על חזקה דרבא א) האם סומכים על חזקה דרבא בדאו' (בירור שיטות הראשונים) מרן הגרע"י זיע"א ס"ל בכמה דוכתי דסמכי' על חזקה דרבא גם בדאו', וכמש"כ ביבי"א ח"ז (או"ח סי' מו אות ב), ובח"י (או"ח סי' נה ח"א אות ט), ובחזו"ע סוכות (עמ' תב. וע"ע עמ' סו ושמג), ובימים נוראים (עמ' קכה, וכ"ה במאור ישראל ח"ג הל' שופר פ"ב ה"ב), ובתרו"מ (עמ' קמט והלא'), ובאבלות ח"ב (עמ' קיג והלא'), ובתוספת נופך בשבת ח"ב (עמ' מז והלא'), (וע"ע בשו"ת חזו"ע ס"ס ב בהע', וביבי"א ח"ד או"ח סי' י אות ד, וח"ו או"ח סי' ג אות א, וח"ח או"ח סי' טו אות כא, וח"ט או"ח סי' פג אות כב, ובח"י יו"ד ס"ס ט. ובהליכו"ע ח"א עמ' ח, וח"ח עמ' ע. ובחזו"ע פורים עמ' ל, ועמ' רלח, וכ"ה במאו"י ח"ג עמ' ש), משם הנוב"י (אה"ע מהדו"ק סי' סא ואו"ח מהדו"ת ס"ס א) גופיה ועוד פוס', ושכן מבואר במהרי"ט (סי' מא...
מרן רבינו יוסף קארו - ב - שבחים על ספריו ועליו בראשית דברי אקדים, שבודאי לא באתי להתיימר להקיף את השבחים שנכתבו על ספרי יוסף" מרן רבינו יוסף קארו, ולא את השבחים שנכתבו עליו, ורק באתי להציג בפני הלומדים כמה לשונות בודדות שמצאתי בלומדי בספרי רבותינו, והרוצה להראות לשונות רבים יעיין למרן הראש"ל שליט"א בספרו הגדול "עין יצחק" ח"ג, ובתוספת נופך בספרו "מעתיקי השמועה". - דברי שבח על ספרו – מהר"ש בן צמח דוראן זלה"ה צאצי התשב"ץ כתב בתשו' (שו"ת תשב"ץ ח"ד [חוט המשולש] טור א סי' לא) "ואמרתי לו הנה דעתו של בעל הש"ע ז"ל שהוא אחרון הגאונים והרבנים ועליו אנו סומכין בכל גלילותינו שכותבין וכו'". ובשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ק אה"ע סי' לב) כ' "ובאמת כי קושיא זו מרפסא איגרא לשיטת הרב"י. ובראשית המחשבה אמרתי שקצר שכלי מהשתרע בו תירוץ לקושיא זו. אמנם בלימוד...
חזור
חלק עליון