• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוכן לאחרונה על ידי אוריאל

 1. א

  האם יש היתר להשתמש בשרת רשת שאין לו סינון של 'נטפרי'?

  לדעתי כל המושג של איכא דרכא אחרינא זה כמו מה שאמרו בגמרא לעבור על יד בית מינות וכיוצא בזה, אבל באינטרנט לא מסונן שניתן לומר שמי שמשתמש בו נכשל באופן ודאי בראיות ומחשבות אסורות, אין בזה היתר של איכא דרכא אחרינא. אך כמו שאמר @מכון קול יוסף, אם מדובר על סינון חילופי ראוי ג"כ, והנושא של תמונות לא...
 2. א

  לחפש ילד קטן לילדה

  האם מותר לקחת ילד קטן [כבן שנתיים שלוש], ולחפש אותו לבת, הווי אומר לאפר אותו, להלביש אותו בשמלה וכיו"ב ושורש הנידון, האם בעיקרון יש בזה איסור של לא ילבש, והגם שהוא קטן מ"מ אסור להאכיל לתינוק איסור בידים או דלמא אין לזה בכלל משמעות של לא ילבש, מכיוון שזה כשחוק בעלמא וכן אולי יש לדקדק לשון הכתוב...
 3. א

  גילוח במכונת תספורת

  לפי מיטב ידיעתי ישנה בעיה חמורה להתגלח במכונת גילוח בעלת שלשה גלגלים, מחשש שזה עוקר את השערות לשרשם או צמוד לשרשם. שאלתי היא האם ניתן להתגלח במכונת תספורת רגילה. בתודה מרובה מראש.
 4. א

  להגעיל כלי בתוך סיר בשרי

  תודה רבה על התשובה הבהירה והמפורטת
 5. א

  להגעיל כלי בתוך סיר בשרי

  כלים שצריכים הגעלה, כגון סכין בשרית שחתכו בה פיצה רותחת וכד', האם אפשר לעשות לה הגעלה בתוך סיר בשרי שאינו בן יומו?
 6. א

  שיעור השמן בחנוכיה

  @אהרן לוי, יש לי סברא להתיר, כי לא מצאנו שיש איסור לאדם להפקיר דבר (ובתחילת מסכת נרים כתוב שזה כעין מצוה להפקיר), ולכאו' למה אין כאן משום בל תשחית, אע"כ כיון שלא הוי בל תשחית אלא היכא דמשחית החפץ ומאבדהו מן העולם, אבל אם מפקיר ויכול אחר להשתמש בזה, או אם משאיר העשר אגורות ומישהו אחר ימצא וישתמש...
 7. א

  שיעור השמן בחנוכיה

  הוא כמו שכתבתי קודם לכן, דיש ענין כל זמן שבני ביתו נעורין, אבל לא לאחר מכן. האמת שנסתפקתי, האם ענין פרסומי נסא הוא גם לעצמו לבד או רק לאחרים. בכלל, בכל מה שקשור לבל תשחית, מאד לקוי הענין הזה היום. יש לי ספק ישן, אם אחד נופל לו עשר אגורות ואינו מתכופף להרימו, אם יש כאן איסור בל תשחית.
 8. א

  שיעור השמן בחנוכיה

  לא הבנתי הסבר זה. האם מצאנו למי מהפוסקים שיזכיר שיש ענין בהדלקת נרות חנוכה מערב עד בוקר?
 9. א

  שיעור השמן בחנוכיה

  לפי מה שכתב @יובל קורסיה, אולי גם בתוך ביתו זה כך, כי אולי יש סברא שעד שתכלה רגל מן השוק, זה עד שבני ביתו הולכים לישון.
 10. א

  מזל טוב לידידנו רבי שילה אפריהימי להולדת הבן!!

  מזל טוב! תזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו, ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים. אעיר כאן על מה שכתב הט"ז בסימן רס"ה סק"ג, כתב לבאר מה שאומרים "כן תכניסהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים", הקדימו חופה למעשים טובים, כי מחוייב להכניסו לחופה עד גיל י"ח, ואילו על מעשים טובים אינו נידון אלא עד...
 11. א

  הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום

  הסבר נאה ומתקבל.
 12. א

  הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום

  בפרשת השבוע, תולדות: "אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך ה'". הנה כאן אני מבין שכן מדובר על "הליכה", ולמרות זאת נכתב "בשלום" ולא לשלום. אולי נגיד שאבימלך לא ידע את הענין הזה....
 13. א

  הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום

  הסבר נפלא. יישר כח. [מש"כ שאומרים למת ואתה לך לשלום, ט"ס בדבריו, וצ"ל לך בשלום].
 14. א

  הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום

  בראשית פרק כ"ח פסוק כא. ושבתי בשלום אל בית אבי. לכאו' הול"ל לשלום כמש"א בשלהי ברכות?
 15. א

  פירורין פחות מכזית מותר לאבדן ביד

  כן שיטת רבי יוחנן בשבת קמג. ונשאלתי דהא שיטת רבי יוחנן גופיה דחצי שיעור אסור מן התורה, וא"כ אמאי שרי. נראה ליישב עפ"י מה שכתב בשו"ת נוב"י מהדו"ת סי' י' דכיון דלשון התורה "כי ממנו תאכל ואותו לא תכרית", לא נאסר להשחית אלא כל כמה שאפשר להנות מן הדבר. אבל דבר שאין נהנים ממנו בלאו הכי אין איסור...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'