• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

הפעילות האחרונה של חכם

 • ח
  יש ואוכל טעים גם יותר משביע אף אם אינו בריא
 • ח
  אצרף מאמר שהעלה כדברי הרבנים המשיבים כאן
 • ח
  חכם השיב לנושא שטיפת ידיו בת"ב.
  אף שכאן שאל את הרב, אוסיף שעפ"ז כנראה יש לבאר את מה שאמר מרן הראש"ל בשיעור השבועי - שאין להקל בזה, והיינו רק היכא שרואה שאין צורך לפי...
 • ח
  כוונתי שזה מנהג לא איסור דרבנן, ולכן יתכן ומ"מ אין לחוש ללפני עיור
 • ח
  זכור לי היה מאמר בעניין מהרב עמנואל מולקנדוב בקובץ יתד המאיר שנה שעברה.
 • ח
  https://forum.moreshet-maran.com/index.php?threads/%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%9...
 • ח
  לכאורה מ"מ איסור אכילת בשר בט' הימים קל יותר משאר איסורים דרבנן שכן הוא רק מן מנהג אבותינו.
 • ח
  אין ראוי להקשות על הרב המשיב, אבל משמע שגם הרב המשיב מסופק בזה, לכן אציין שמהכתוב בחזו"ע (תעניות עמ' רמו) היה נראה לי שרק צירף זאת לסניף...
 • ח
  מחילה לא שמתי לב מספיק שזה בשאל את הרב למנהלים יש אפשרות להעביר את ההודעות לנושא חדש?
 • ח
  לכאורה זה לא למנהג הספרדים אלא למנהג ירושלים, וכמדומני שרוב הספרדים נהגו להחמיר בזה (וכן בהערה בחזו"ע עמ' קעו רואים שרוב הפוסקים הספרדים...
 • ח
  חכם השיב לנושא ברכי נפשי בר''ח.
  בסידור חזון עובדיה ויחוה דעת כותבים שעדיף שלא לאומרו אחר צאה"כ, יתכן ויש בזה בגם בחזו"ע על ר"ח או ילקו"י
 • ח
  חכם אהב פוסט של כהן בשרשור כף החיים.
  בענין ברכת שהחיינו על פירות מורכבים כתב מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק ה אורח חיים סימן יט בזה"ל נמצא שכמה גדולים העידו שמנהג ירושלים לברך...
 • ח
  חכם השיב לנושא כף החיים.
  לא מצאתי
 • ח
  בספר דברי מלכיאל טננבוים, כתב בזה פירוש, תוכל לראותו באוצר החכמה שכעת פתוח לכולם (מצאתי בעזרת מפרשי האוצר שלהם...
  • 1592105655340.png
  • 1592105757849.png
  • 1592105846849.png
  • 1592105881240.png
 • ח
  חכם השיב לנושא ברכות.
  אפשר לחלק שבביה"כ איסור האכילה נגרם מחמת המקום, ולכן אפשר להחשיב זאת שינוי מקום אף שהוא באותו בית. אולם גבי תפילה האיסור מצד המעשה, וכמו...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'