• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוכן לאחרונה על ידי חכם

 1. ח

  האם מותר לקנות לחמניה כשיכול לאכול לחם.

  יש ואוכל טעים גם יותר משביע אף אם אינו בריא
 2. ח

  מגבות בשבוע שחל בו

  אצרף מאמר שהעלה כדברי הרבנים המשיבים כאן
 3. ח

  שטיפת ידיו בת"ב

  אף שכאן שאל את הרב, אוסיף שעפ"ז כנראה יש לבאר את מה שאמר מרן הראש"ל בשיעור השבועי - שאין להקל בזה, והיינו רק היכא שרואה שאין צורך לפי התעסקותו, כדבריכם.
 4. ח

  שאלות והערות בדיני תשעה באב

  כוונתי שזה מנהג לא איסור דרבנן, ולכן יתכן ומ"מ אין לחוש ללפני עיור
 5. ח

  שאלות והערות בדיני תשעה באב

  זכור לי היה מאמר בעניין מהרב עמנואל מולקנדוב בקובץ יתד המאיר שנה שעברה.
 6. ח

  שאלות והערות בדיני תשעה באב

  https://forum.moreshet-maran.com/index.php?threads/%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D.746/...
 7. ח

  שאלות והערות בדיני תשעה באב

  לכאורה מ"מ איסור אכילת בשר בט' הימים קל יותר משאר איסורים דרבנן שכן הוא רק מן מנהג אבותינו.
 8. ח

  מקלחות בשבוע שהחל תשעה באב

  אין ראוי להקשות על הרב המשיב, אבל משמע שגם הרב המשיב מסופק בזה, לכן אציין שמהכתוב בחזו"ע (תעניות עמ' רמו) היה נראה לי שרק צירף זאת לסניף להיתר ליולדות ומעוברות.
 9. ח

  שתיית יין בתשעת הימים

  מחילה לא שמתי לב מספיק שזה בשאל את הרב למנהלים יש אפשרות להעביר את ההודעות לנושא חדש?
 10. ח

  שתיית יין בתשעת הימים

  לכאורה זה לא למנהג הספרדים אלא למנהג ירושלים, וכמדומני שרוב הספרדים נהגו להחמיר בזה (וכן בהערה בחזו"ע עמ' קעו רואים שרוב הפוסקים הספרדים מנהגם היה שלא לשתות יין והיה חידוש עבורם שראו מי שנהג היתר), וגם בחזו"ע שם בהלכות למעלה כתב בפשטות את ההלכות לנוהגים איסור בשתיית יין
 11. ח

  ברכי נפשי בר''ח

  בסידור חזון עובדיה ויחוה דעת כותבים שעדיף שלא לאומרו אחר צאה"כ, יתכן ויש בזה בגם בחזו"ע על ר"ח או ילקו"י
 12. ח

  כף החיים

  לא מצאתי
 13. ח

  אבא שאול ארוך בדורו

  בספר דברי מלכיאל טננבוים, כתב בזה פירוש, תוכל לראותו באוצר החכמה שכעת פתוח לכולם (מצאתי בעזרת מפרשי האוצר שלהם https://mefo.otzar.org/#/t/13566/b/173937/p/53/s/146040) מספר ילקוט המאירי איזראעל ומספר מאיר עיני בן דב והנה גם דבר פלא מספר מלל לאברהם בן שטרית וצע"ג ואולי אפשר לבארו ע"פ הנ"ל...
 14. ח

  ברכות

  אפשר לחלק שבביה"כ איסור האכילה נגרם מחמת המקום, ולכן אפשר להחשיב זאת שינוי מקום אף שהוא באותו בית. אולם גבי תפילה האיסור מצד המעשה, וכמו שזכור לי שאם התפנה שלא בבית הכסא אין בזה הפסק לכו"ע.
 15. ח

  ברכה אחרונה לפני שיעבור זמן עיכול

  אבל הרי גורם בזה ברכה שאינה צריכה לדעת הגר"ז וסב"ל?

קישורים לאתר 'מורשת מרן'