• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

תוכן לאחרונה על ידי חכם

 1. ח

  והיה מחניך קדוש

  נראה שאין זה ב' ספיקות, השאלה אם מהני שינוי רשות כשיש ריח רע - תליא בשאלה אם ריח רע בחדר אחר נחשב שאין לו עיקר. ומ"מ במשנ"ב סי' עט סקי"ח פסקי להחמיר בשאלתך, ומקורו בבית יוסף [אף שיתכן לומר שהב"י רק ציטט בזה את דברי האוסרים] (וכ"כ בהלכה ברורה שם סע' ח).
 2. ח

  מתנות לאביונים בקופות צדקה

  ראה מאמר יפה בעניין מצורף
 3. ח

  דרושים: תלמידי חכמים לעניית תשובות לקושיות בתורת מרן

  אולי כדאי להעלות את הקושיות לכאן וננסה לענות
 4. ח

  האם יש היתר להשתמש בשרת רשת שאין לו סינון של 'נטפרי'?

  דין זה נכון וכתוב בהרבה פוסקים. אולם בילקו"י (תפילה סי' עה) כתב, שדין זה הוא רק באקראי, אבל אם עושה דבר בקביעות חייב לעשותו בדרך צנועה - אף אם יש בזה יותר טירחא
 5. ח

  אם יש לדלג קרבנות כדי להתפלל עם הנץ החמה

  לא הבנתי. א. תפילה בציבור עם כל מעלתה נדחת מפני תפילה עם הנץ למי שיכול לכוון, ב. פסוד"ז נדחים מפני תפילה בציבור אף למי שיכול לכוון. אז ק"ו שקרבנות נדחה מפני תפילה עם הנץ החמה! אם אינך חולק על דין א' הנ"ל - אז הק"ו שריר וקיים
 6. ח

  אם יש לדלג קרבנות כדי להתפלל עם הנץ החמה

  חזק וברוך, אינני מספיק בסוגיא, אבל בפשטות השו"ע (סי' נב) מדבר גם במי שכן יכול לכוון ומ"מ כתב שלתפילה בציבור ידלג.
 7. ח

  אם יש לדלג קרבנות כדי להתפלל עם הנץ החמה

  אחהמ"ר לפי מרן זצ"ל תפילה בציבור נדחת מפני תפילה עם הנץ החמה, אם לא מהטעם שאין אנו יודעין לכוון. והנה לתפילה בציבור יש לדלג אף על פסוד"ז, וא"כ ק"ו לתפילה בנץ (שהוא יותר מתפילה בציבור) שיש לדלג על קרבנות.
 8. ח

  פאה נכרית

  וזה החלי בס"ד: פתיחה נתבקשתי להשיב על דברי מח"ס חו"כ, במש"כ בפרק ח’ מספרו שמונה "סתירות" בין דברי מרן היביע אומר זצ"ל בעניין פאה נכרית [ביבי"א ח"ה אבה"ע סי' ה] - לדברי היבי"א במקומות אחרים. ומחה"ס הנ"ל חזר להפיץ את דבריו במאמר ארוך "ליומא דהלולא {דהיבי"א} ג’ מר חשון תש"פ", בתוספת עשרות ציטוטים...
 9. ח

  פאה נכרית

  ב"ה התחלתי להעלות את הדברים על הכתב, ואי"ה אעלה כאן קטעים כפי מסת הפנאי [מצורף מאמר הסתירות שעליו נכתבת התגובה]
 10. ח

  פאה נכרית

  איך אפשר ליצור קשר איתם (הם שולחים את הקובץ גם בדוא"ל?)
 11. ח

  ברכי נפשי בר''ח

  גם בסידור חזון עובדיה כמדומני שכתב שהמנהג הנכון שלא לאומרו (אבל אין בזה איסור מעיקר הדין)
 12. ח

  בענין הגבהת הס''ת ?

  בקובץ אור תורה (תש”נ סי’ קיח ענף ג) האריך הגאון רבי מאיר מאזוז להוכיח על פי ספרי המנהגים, שבימים שמוציאים שני ספרי תורה אין לעשות הגבהה אלא בספר התורה הראשון. (מאתר דין)
 13. ח

  פאה נכרית

  כעת קראתי את הדברים בעיון וכתבתי טיוטה לתגובה, באמת שאין מה להתרגש סתירות מדומות שנמצאות רק כשמחפשים קושיות [והכל כבר הובאה בספרו חו"כ פרק ח']. איזה קובץ תורני יהיה מתאים לפרסם בו את מאמר התגובה?
 14. ח

  פאה נכרית

  האם למישהו יש את קונטרס תורה תבלין שמוזכר בקונ' שקה"ח
 15. ח

  פאה נכרית

  מי יכול לציין את עיקר המחברים שדנו בדברי מרן הגרע"י בפרטוט בין לחלוק בין להגן

קישורים לאתר 'מורשת מרן'