• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

טבילת כלים

#2
ערב שבת שלום
כלי מתכת המצופה בחרס (ציפוי קרמי כשאינו מעורב עם ברזל) מבפנים או שמצופה בשיש לדעת מרן השו"ע אין צריך טבילה, ולדעת הרמ"א יש להטבילו ללא ברכה, והנכון להטביל מחבת שמצופה בציפוי קרמי או שיש ללא ברכה.
מבואר בגמרא בע"ז (עה:) קוניא (רש"י מפרש שהם כלי חרס מצופים באבר שהוא מין מתכת) שניקח מן הגוים נחלקו רב אחא ורבינא אחד אמר כתחילתו (כחרס לפטור מטבילה) ואחד אמר כסופו (כמתכת לחייב בטבילה) והלכה כסופו (לחייב בטבילה).
וכתב הטור (יו"ד סימן ק"כ) ודוקא במצופים בפנים, דאז לכלי סעודה שהצפוי בפנים במקום התשמיש אבל אם אינן מצופים אלא בחוץ אין צריך טבילה. ומטעם זה גם כלי של עץ שיש לו חשוקים של ברזל שמעמידים אותו אין צריך טבילה אפילו למי שהולך אחר המעמיד.
ובבית יוסף (שם) הביא שכן כתבו שם התוספות (עה: ד"ה והלכתא) והרא"ש (סי' לה) וכן כתב סמ"ק (בהגהות סי' קצט אות ב), והטעם הוא משום דכיון שאינו משתמש במקום האבר או במקום הברזל, אין זה דומה לכלי סעודה של מדין, והמרדכי (ע"ז סי' תתנט) כתב שאבי העזרי כתב דבין מצופה מבפנים, בין מחופה מבחוץ ולא מבפנים טעון טבילה, דלא חילקו חכמים בין מבפנים למבחוץ, והרב פרץ הורה להטבילם בלא ברכה עד כאן. והר"ן (לט: ד"ה גמ') כתב כיון שיש מי שאומר שכלי קוניא הלכתא כסופו דוקא כשהוא מצופה קוניא מבית ומבחוץ, ולפיכך כל שאינו מחופה טובלו בלא ברכה עד כאן. וסמ"ק כתב (שם) קדרות של חרס שהן מצופין באבר מבחוץ אין צריכים טבילה, אבל אותן שהן פלומי"ץ מבפנים צריכין טבילה אך בלא ברכה לפי שאינן עשויין אלא לנוי עד כאן.
ובשולחן ערוך (שם ס"א) כתב הקונה מהעובד כוכבים כלי סעודה של מתכת או של זכוכית, או כלים המצופים באבר מבפנים, אף על פי שהם חדשים צריך להטבילם במקוה או מעיין של ארבעים סאה (טור בשם סה"מ ועב"י).
והרמ"א כתב שם יש אומרים דכלים המצופים באבר, אפילו בפנים, יטבול בלא ברכה (ב"י בשם סמ"ק וארוך), וכן נוהגין.
וכתב הפרי חדש (שם ס"ק ז) שהרמ"א חולק על מרן בשני דברים, האחד בכלים המצופים מבחוץ ולא מבפנים דלדעת המחבר אין צריך טבילה כלל, והוא פסק שיטביל בלא ברכה. גם חולק בדין כלים המצופים בפנים ולא מבחוץ שלדעת המחבר יטבילם בברכה, ולשיטת הרמ"א יטבילם בלא ברכה. ופסק המחבר עיקר והיא דעת רוב הפוסקים. ומיהו במצופה מבפנים ומבחוץ לכולי עלמא יטבילנו בברכה כמבואר בגמרא [שם].
אולם כל זה דוקא בכלי חרס המצופה במתכת, אולם כלי מתכת המצופה בציפו קרמי או שיש, יתכן שנעשה לנוי ואין לו דין ציפוי לפטור מטבילה, כמו כן יתכן שהציפוי הקרמי מעורב בשביב מתכת,ולכן הנכון לטבול כלי מתכת המצופה בציפוי קרמי או שיש ללא ברכה.
שבת שלום ומבורך
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'