• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

טבילת פחית שתיה

#1
שלום וכט"ס לרבנים הממשיכים את מורשתו של מרן זיע"א.
ראיתי בספר "ויצבור יוסף" שמסביר את דברי ה"יבי"א" שאומר שהקונה בקבוק 'ויסקי' אינו צריך להוריק את תכולתו שוא"ת, אינו מדובר אם שותה ישר מפחית ועוד שלכאורה מרן דיבר רק על זכוכית ולא על ברזל כפחית שטומאה מדאורייתא, ע''כ אין לשתות ישירות מהפחית אלא א"כ יכון שקונה רק את המשקה ולא את הפחית ואז הפחית נשארת בחזקת הגוי.?
רציתי לשאול במיוחד כדי לישב את מעשה העולם שנהגו כן. ואם באמת יש הבדל בין בקבוק זכוכית לפחית?
 

קבצים מצורפים

#2
ב"ה
שלום וברכה
במענה לשאלתך בדין שתיה מתוך פחית שלא הוטבלה לדעת מרן היביע אומר זיע"א, לפי מה שצידד הרב ויצבור יוסף שהזכרת.
הנה בשו"ת ויצבור יוסף הנזכר הביא מדברי מרן זיע"א בשו"ת יחו"ד ח"ד, וגם שם אין הכרח לחלק כמו שחילק, וכדלהלן. אולם עיין בשו"ת יביע אומר ח"ז (חיו"ד סי' ט סוף אות ג במוסגר), שהתיר להדיא גם בקופסאות שימורים להשתמש בתכולה כל שאינו משתמש שימוש חוזר אח"כ למלא את הכלים שוב. והטעם לכך, משום שיש כמה טעמים נוספים שהם יותר עיקריים להקל בזה, מלבד הטעם של כלי חד פעמי שהוא שנוי במחלוקת שקולה יחסית. והטעמים שם להקל, גם משום שאינו נחשב כשימוש לכתחילה בלא טבילה, כמו שהביא מהמהרי"ל דיסקין (ויש לעמוד על כוונתו, דשמא אין לדמות פחית לקופסת שימורים לענין זה, וצ"ע), ועוד, דאיסורא לא ניחא ליה לאיניש למקני, ולכן אין דעתו לקנות הקופסה והקנקן, והכא נמי אין דעתו לקנות הפחית. ע"ש.
ומעתה בצירוף הטעם של כלי חד פעמי שאינו מקבל טומאה לפי פוסקים רבים, יש לנו כר נרחב להתיר לשתות ישירות מן הפחית. הטעם העיקרי, דאיסורא לא ניחא ליה למקני, ולכן אין דעתו לקנות את הפחית. ובזה לא מצינו חולק שמיאן בטעם זה להדיא. ונראה שהוא טעמא אלימתא באפי נפשיה. (וכמדומני גם בהליכות עולם ח"ז ניסמך עליו, וכעת אין עיתותי בידי לעיין שם). ונוסף עליו דעת כמה פוסקים דכלי חד פעמי אינו מקבל טומאה וממילא פטור מטבילה. וזאת ועוד יתכן שטעם מהרי"ל דיסקין דלא חשיב כשימוש לכתחילה בלא טבילה, שייך גם כאן.
ולכן למעשה אפשר להקל בשופי לשתות ישירות מן הפחית בלא טבילה, ואם הלכה רופפת בידך, פו"ק חזי מאי עמא דבר. והנח להם לישראל, שאם אינם נביאים, בני נביאים הם.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'