• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

לברך ברכה אחרונה על מעדן אם כפית

#2
שלום וברכה

אם אכל מעדן בכפית אינו מברך אחריו בורא נפשות, אולם אם שתה שיעור רביעית מנס קפה קר מברך אחריו ברכת בורא נפשות.

מרן הראש"ל שליט"א כתב בילקוט יוסף (סימן רז סעיף ו) הנוהגים לברך נפשות אחר הקפה שהצטנן קצת ושתה ממנו רביעית בבת אחת, יש להם על מה שיסמוכו, אך הבא לשאול מורים לו שלא יברך ברכה אחרונה גם בזה, כיון שאין דרך בני אדם לשתות הקפה בבת אחת כשהוא צונן. והשותהו בבת אחת בטלה דעתו אצל כל אדם. ואם אינו צמא, לא יברך על מים וישתה רביעית, כדי לפטור הקפה והתה מברכה אחרונה. אולם לענין תה שמניחו עד שיצטנן קצת ושותה רביעית בבת אחת, יברך עליו ברכה אחרונה בורא נפשות רבות, אף לכתחלה. ועונים אחריו אמן. [ילקו"י ברכות עמ' תעג].
ונראה דנס קפה קר ששתה ממנו רביעית בבת אחת מברך עליו בורא נפשות, כיון שבזמננו רגילים לשתות נס קפה קר הוא המשקה שנרא אייס קפה, וכיון שרגילות בני אדם לשתות משקה זה, אין בו ספק של ברכה אחרונה אם שתה ממנו רביעית בבת אחת.

ושם (סעיף ח) כתב הוא הדין למי שאוכל גלידה קרה על ידי כפית, או שמלקק גלידה המונחת בגביע, שאין לו לברך ברכה אחרונה, הואיל ושוהה בה יותר משיעור שתיית רביעית בבת אחת. אבל השותה מים קרים, או סודה קרה, ושתה רביעית בבת אחת, צריך לברך בורא נפשות אחר השתייה. אבל אם המשקה היה קר ביותר, או שיש בו חתיכות קרח, ושהה בשתייתו, אינו מברך אחריו בורא נפשות, וכדין התה והקפה. והמנער "לבן" או "אשל" "גיל" "פרילי" "פריגוט" ושותה רביעית בבת אחת, מברך אחריו נפשות. [ילקו"י שם עמוד תעה].

ולכן כשאוכל מעדן בכפית אינו מברך עליו בורא נפשות כי דינו כספק משקה, שכדי להתחייב בברכה אחרונה צריך שישתה ממנו רביעית בבת אחת, ולכן רק אם שתה ממשקה אחר רביעית בבת אחת (או ממים כשהיה צמא) יוכל לברך בורא נפשות.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'