• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

לימודים מעורבים

#2
ב"ה
שלום וברכה.
נושא לימודים מעורבים אינו נידון "הלכתי", שהרי בודאי אין איסור ללמוד שפה אחרת, או מקצוע, או כל דבר אחר שרוצים ללמוד, כל שאין בו דעות זרות לרוח התורה או עיסוקים שאסורים ע"פ התורה.
אולם נידון הלימודים המעורבים במוסדות, הינו נידון שעיקרו ויסודו "בדרכי החינוך להשקפות טהורות ובסכנות האורבות מולם", וזה באמת נושא מאוד רחב, עמוק, ומורכב, שגדולי ישראל נותנים עליו את הדעת, לאור הממצאים שמקבלים בזה כפי דרישתם מאנשי החינוך המיומנים ובעלי הניסיון הוותיק, ולכן אנו אין לנו בכל הנושאים הללו אלא לישא עיננו לדבריהם והכוונתם של גדולי ישראל חכמי הדור עיני העדה, לבקש את דעתם בנושאים אלו, ולילך לאורם.
וכן באם ימצא איזה חילוקי דעות נקודתיים בתוך הנושא הרחב הזה (על אף שבכללותו נראה שאין חילוקי דעות רק יתכן פרטים נקודתיים, ופעמים שהם לגופו של ענין), גם בזה ילך כל אחד לפי דרך רבותיו, וישאל את רבו אשר הוא מורה דרכו.
אולם נראה שכל נושא זה אינו עניין כמעט בכלל לנו שאין אנו בעלי מוסדות, אלא עיקרו מכוון כלפי בעלי המוסדות ובעלי האחריות על חינוך הילדים לתפקידיהם. והם הרי נמלכים כל אחד בדעת רבותיו שמהם שואב ועל פיהם מנהיג ומוביל את צאן מרעיתו של הקב"ה.
ויה"ר שלא תצא שום תקלה מתחת ידם של כל אלו שעוסקים במלאכת הקודש, ומכולם יתקלס ויתעלה שמו של הקב"ה ביתר שאת אמן.

בברכה רבה
 
#3
תודה רבה!!
אולם נראה שכל נושא זה אינו עניין כמעט בכלל לנו שאין אנו בעלי מוסדות, אלא עיקרו מכוון כלפי בעלי המוסדות ובעלי האחריות על חינוך הילדים לתפקידיהם. והם הרי נמלכים כל אחד בדעת רבותיו שמהם שואב ועל פיהם מנהיג ומוביל את צאן מרעיתו של הקב"ה.
השאלה לא על הילדים, אלא על לימודים אקדמאיים .
 
#4
ובכן, גם הנושא של לימודים אקדמאים, עיקרו בענייני דעות זרות והשקפה שאינה טהורה, שמעורבים בלימודים אלו שמקורם על הרוב מן הגויים.
אלא שיש מכללות וגופים שונים שאחר שנמלכו בגדולי ישראל ושטחו בפניהם את שיחם ושיטתם קיבלו גיבוי ותמיכה כן לפתוח ולפעול באופן שמרני כפי העקרונות שהציבו לעצמם.
וכן מרן רבנו הגדול זיע"א בעצמו תמך במכתבים מפורשים במכללה של ביתו בזמנו.
כך שבודאי מי שהולך ללמוד באותם מכללות שנתמכות ע"י חכמי ישראל, בודאי שיש להם על מה שיסמוכו, אלא שראוי להם להיות עירניים ולדווח על כל צד תקלה או חשש העלול להביא לידי תקלה, ע"מ להציל את עצמם ואת אחרים. כי הסכנה אכן מצויה...
ועם זאת יש לדעת, שגם אותם מכללות הנתמכות ע"י חכמי ישראל כנ"ל, עדיין לא יצא הדבר ממחלוקת.
ובאמת שכמו כמעט בכל דבר מרכב שכזה, יש לדון בכל מקרה וצורך לגופו, שפעמים המחמיר יוצא שכרו בהפסדו, שלבסוף מוצא עצמו במקומות ותכנים הרבה יותר גרועים, שהיו נחסכים אילו היה סומך על הנ"ל. ופעמים יש תקלות להיפך. והכל לפי רמת הצורך, אופי הלומד, ועוד ועוד, שיש להציג בפני חכם ולהימלך בו, והיה ה' עם השופט.

בברכה רבה
 
#5
ויש להוסיף תוספת שיש בה עיקר, שבמקומות שאינם נתמכים ע"י חכמי ישראל, יש תקלות חמורות ומוכרחות של דעות כפרניות השתולים בתוך החומר בלי משים, וכן של תערובת פריצות בין גברים ונשים באופן נורא, וביותר מכך בין יהודים לנכרים, באופן שבודאי יש כמה איסורים מוחלטים ללמוד במכללות החופשיות בדרך כלל. (וגם בזה יתכן פעמים יש יוצא מן הכלל, ובמקרה צורך גדול יש לעשות שאילת חכם.)
ולכן כל המדובר בתשובה לעיל, הוא דוקא במכללות החרדיות, ומצד עצם הלימודים שמקורם מן הגויים, ומאידך חכמה בגויים תאמין. ולזה יש את הצדדים שהזכרנו לעיל, בכל מקרה לגופו.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'