• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

לימוד נער בהזכרת שם ה'

#1
האם מותר לשנן עם נער קרוב לי"ג את נוסח התפילה [שלא בזמן התפילה] בהזכרת שם ומלכות.
מדובר בנער יודע להתפלל וכל הסיבה לשינון הנוסף בכדי שידע לעלות שליח ציבור בניגון והטעמה. והשאלה האם מותר לנער לשנן בהזכרת שם ומלכות לצורך זה?
באחרונים רואים דברים לגבי התלמדות נער שאינו יודע לברך וכיוצא בזה, אבל בשאלה כאן מדובר על נער שיודע להתפלל, אלא שחפצים ללמדו שיהיה מוכן לתפילה בציבור. האם מותר ללמדו בהזכרת השם.
 
#2
ב"ה
שלום וברכה.
דין זה שמותר לחנך קטן אף כשצריך לומר שם שמים לבטלה בשביל חינוך זה, מקורו בתוס' ר"ה (לג. סוד"ה הא), שכתבו הטעם שקטן מברך ברכת המזון אף על פי שהוא פטור, דקטן בא לכלל חיוב "וחייב לחנכו" ואינו מוזהר על לא תשא. ע"כ. ומכאן למדו דהיקלו חכמים בחינוך דלא תשא עבור חיוב מצוות חינוך. ומשמע דכל שאינו בשביל חיוב חינוך אין היתר, ובודאי גם יש לחנכו ללאו דלא תשא.
ובשו"ת יביע אומר ח"ב (חאו"ח סי' יג אות' ג-ה) האריך לדון האם אומרים כך גם לענין חינוך במצוה דרבנן כנגד איסור תורה, והביא דברי התוס' פסחים (פח.) דמשמע להקל, ומה שנחלקו בזה הראשונים, ושלמעשה אין להקל כ"כ. וסוף דבר העלה, דעל כרחנו מה שהתירו אינו אלא במקום חינוך למצוה מחוייבת שבהכרח מלווה באיסור, דלא סגי בלאו הכי, ע"ש.
ולפי דרכנו יש לנו ללמוד מדבריו, דבנידון השאלה שאין חיוב מצות חינוך לזה, אלא רק ענין חשוב ומבורך, ממילא אין לנו מספיק ראיה להקל, ובפרט במקום איסור החמור של שם שמים לבטלה. ולא מבעיא שאין להתיר למלמד עצמו שהוא גדול, לומר ש"ש לבטלה ע"מ ללמד חזנות, דהוי איסור תורה עבורו, אלא אף התלמיד שהוא קטן, יש להזהירו על כך שיתרגל לשמור עצמו מאיסור שם שמים לבטלה החמור, ויתאמן בפסוקים וכיוצא בהם שמותר לשננם כשעושה זאת מתוך רצינות וכובד ראש, וכן יוכל לעשות בתפילות ולומר "אמוני" או "אלוקים" וכדומה.
והנלע"ד כתבתי
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'