• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מאמר 'חובת האדם בעולמו'

#1
מאמר א' מסדרת 'מאמרי הגות ומחשבה'

מאמר פיוטי שצריך לקרוא בנשימה אחת! ללא פסיקים וללא עצירות כלל. מאמר שכתבתי בפלאפון בהמתנה לקופ"ח, ומכאן ההשראה...

חובת האדם בעולמו;
יראה אדם לעצמו מהי תכלית חייו לדעת מה רצון קונו מנשמתו הדוויה אשר ירדה לגופו השפל קרוץ החומר ועוד הוא משפילה על ידי מעשיו הטמאים והשפלים אשר הם נגד נשמתו שלו באשר היא חלק אלוה ממעל וכביכול היא בעצמה צוותו שלא לחטוא והוא עושה נגד רצונו שלו ולכן אמרו חז"ל אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות כי אין שטות גדולה יותר מלפעול נגד רצונך וללכת אחר רצון הגוף שאינו אלא מלבוש בעלמא וגם זו הסיבה שבעת ירידתה לגוף השפל זועקת מרה כי כמוה כהרגשת האדון באשר ישלוט עליו עבדו השפל ואוי לעבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה שאפילו אם ירצה הגוף לעשות רצון הנשמה הוא מוגבל באפסות חומריותו כי יבקש צרכיו המחויבים וגם יתישהו הצינה והשרב וכיוצא וכמה צער יהיה לבת מלכים בשבתה אצל המך שבעניים וכי תשאל א"כ למה זה בכלל ירדה לעולמנו השפל זה אענה לך כי מה בצע לעובדו בלא עמל הלזה יקרא עבודת אלוהינו אשר אין בה לא יזע ולא יגיעה הלא רק לשם כך הנהיגנו בהנהגת העמל שתהא מוכרחת בעולמנו עד שאמר החכם באדם אדם לעמל יולד דקדק לומר שזה סיבת היולדו וזה טבע שהוטבע בו כדי שלא ישכח סיבת בואו לזה העולם שהרי אם רק בתורה היה צריך עמל יפנה עצמו לשאר מלאכות כדי שלא יטרח וזה פשר קללת אדם הראשון בזעת אפיך תאכל לחם שמכיון שהכנים יצה"ר בתוכו ועירב רע בטוב ברכה היא לו שאם רק בעבודתו ית"ש יצטרך לעמול ישיאנו יצרו לאבד זמנו בהבלי העוה"ז ולאבד תיקון נשמתו בזה העולם.

ע"כ.

ולמי שיש נושאים שרוצה שאכתוב עליהם. נא לרשום בתגובות.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'