• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

מיסים

#1
מרן זצ"ל ביחוה דעת חלק ה סימן סד פסק שגם לגבי מדינת ישראל שייך הכלל דינא דמלכותא דינא ואסור להעלים מסים מלבד ת"ח כמש"כ שם. הנה רואים שהרבה מקילים בזה וגם מורי הוראה מורים להיתר משום שהרבה כספים שלוקחים מאתנו הם נגד ההלכה ולכן מי שמעלים מס או אפילו 'גונב' כספים בכל מיני דרכים מתוחכמות הרי הוא מציל את כספו. זה ההסבר ששמעתי. וטענו לפני שהרי גם ביחוה דעת שפסק שחייבים לשלם מיסים מ"מ בהערה כתב שת"ח פטורים ממיסים. יוצא מזה שכל מה שהם לקוחים נגד ההלכה הרי אנחנו פטורים (גם מי שאינו ת"ח), א"כ אולי יש היתר לעשות כל מיני תחבולות כדי להוציא כספים מהמדינה? וראיתי במעין אומר ח"י פ"ו כמה תשובות שענה על זה מרן ולא ניחא לו בכל ההיתרים האלו. [וכמובן שיש להדגיש שזה דוקא ממשרד ממשלתי ולא כל משרד ציבורי כי יש מתבלבלים בזה].
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה
במענה לשאלתך בענין העלמת מיסים וכן הוצאת ממון מהמדינה בדרכים שונות,
הנה לפי המבואר בשו"ת יחוה דעת ח"ה (סי' סד), ובשו"ת יביע אומר ח"ז (חחו"מ סי' י), ויחוה דעת ח"ז (סי' רד), איני מוצא מקום להקל להוציא ממון מהמדינה בדרך שאינה חוקית ואינה מוסכמת על באי כוחם של הממונים בזה מטעם המדינה, וכן איני מוצא מקום להקל להעלים מיסים מהמדינה, ואדרבא מבואר שם להדיא שזה חיוב גמור לקיים את חוקי המדינה בזה ולשלם את המיסים, ושכל אלו הם דין גמור עבורנו, ושהמעלים מן המיסים של המלכות והוא הדין של המדינה, אף שמתנהגים בה ברשעות ואפילו עובדים ע"ז ח"ו, הרי זה גוזל את המלכות והמדינה.
זולת לתלמידי חכמים שפטורים ממיסים מסויימים, והמדינה דורשת מהם גם את אותם מיסים נגד דין תורתנו הקדושה, שבזה יש לחלק, שאם אין המלכות עושה זאת מתוך רשעות ואכזריות כלפי התורה והדת, אלא בשביל צורך וקיום המדינה לפי שיקוליה, בזה הולכים אחר מנהג המדינה אף נגד הדין, ויש ללמד זכות על המנהג ולעגן אותו בסעיפים הלכתיים, ואז חייבים גם הת"ח לשלם את המיסים כשזהו המנהג. וכמבואר ביבי"א הנ"ל משם התרוה"ד והרמ"א, אבל אם נעשה מתוך התנכרות לדת ולדיני התורה הקדושה, מנהג כזה לאו שמיה מנהג, ואין ללמד עליו זכות, שאינם עושים אלא נגד התורה הקדושה, וע"פ דיני התורה הת"ח פטורים, וממילא רשאים לשמור מה שבידם ולהציל ממונם, וכמבואר בגליון ליבי"א ח"ה (מהדו"ב). אלא שהמחמיר לשלם את המיסים תע"ב, כמבואר ביבי"א הנ"ל במסקנא.
אבל עדיין יש לזכור גם בזה, שזהו דוקא במיסים כגון מס הכנסה, מס ערך מוסף, מכס, וכדומה, וכמו כן שמירה וביטחון של העיר, דת"ח אינם צריכים שמירה, אדרבא הם השמירה. אבל שאר מיסים של תיקוני הכבישים וחפירת הבארות וסידור הנגישות והתפעול של העיר, מאלו המיסים לא נפטרו התלמידי חכמים, וכמבואר ביביע אומר הנ"ל במסקנת התשובה.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'