• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

נט בר נט באוכלין

#1
מה דעת הגרע"י לגבי זה האם לכתחילה או דיעבד. עי' הליכו"ע בהערה שכתב דניתן לצרף זאת בדיעבד מה שלא משמע בהלכה למעלה וגם בילקו"י קיצוש"ע כתב לשון של לכתחילה?
 
#2
ב"ה
שלום וברכה,
דעת מרן רבנו הגדול זיע"א להתיר נ"ט בר נ"ט באוכלין ובשעת הבישול אפילו לכתחילה, כפי שכתב בהלכה למעלה בהליכות עולם, וכפי שהעלה ג"כ בילקוט יוסף. ואין ראיה ממה שכתבו בתו"כ הדברים במו"מ מקרים של דיעבד, דהתם לא דנו אלא אם בכלל מועיל באוכלין ובשעת בישול, או שאינו מועיל, ודיברו בלשון דיעבר מפני שדיברו בהווה, ושכן אליבא דהאוסרים שאסרו אפילו דיעבד, ובאו המתירים וכתבו להתיר בזה ונמצא שדיברו על את דיעבד. אבל לעולם המתירים אינם מחלקים בין באוכלין או בכלים, וכן בשעת בישול או לא, אלא מה שמותר בכלים ושלא בשעת בישול מותר נמי באוכלים ובשעת בישול.
בברכה רבה
 
#3
אולם ראיתי בהוראה ברורה שהסתפקו בזה בדעת מר"ן זצ"ל ולא העלו צד ללהקל לכתחילה לעשות זאת אלא הסתפקו האם התיר זאת לכתחילה אחרי שקרה מקרה של נט בר"נ לערבו עם המין שכנגדו או שהתיר רק אם כבר עירבו אבל לא לכתחילה ממש להכנס לכך.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'