• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

ציעות הלבוש במשנת רבנו מרן הראשון לציון שליט"א

#1
לכבוד הרב שליט"א מרן הרב יצחק בספרו ילקוט יוסף לנשים כתב כללי צניעות, אך את הכלל שכל הסמינרים כתבו שאסור ללבוש בגד צמוד לא הביא, זאת ועוד בספר שו"ת הראשון לציון שיצא לא מזמן בסוף ח"א הביא הוראות בענין צניעות הלבוש בנשים, וכ"כ "י"א כי אסור ללבוש בגד צמוד והוא המנחת כהן", ולא ציין את מקורו,
ומשמע מדבריו כי הדבר שנוי במח', ועל כן יורה לנו הרב איזה צמוד אסור מודאי ואיזה שנוי במח' לדעת מרן שליט"א, וכיצד מורה הוא לבני ביתו בענין.
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה,
אם כוונתך בשאלה למה שכתב בשו"ת הראש"ל ח"ב (עמ' שצט) בזה"ל:
הנה מה שאמרו שוק באשה ערוה, הוא לא רק מן הארכובה ולמעלה, אלא גם מן הארכובה ולמטה, וכמו שכתב בספר טהרת הבית ח"ב (עמוד קס"ה). וכתב שם, שהדבר פשוט שצריך למחות בנשים ההולכות בבתי שוקיים שקופים (גרביים) שמראיהן כמראה בשר. ע"ש. ומזה תלמד שאם הגרביים אינן שקופות, ואין מראיהן כמראה הבשר, מותר, דהוי כיסוי, ובמיוחד גרביים שחורות, ואף על פי שהם צמודות מכל מקום הוי כיסוי ומותר וכו', ע"כ.
או למבואר שם (עמ' ת) בזה"ל: ועוד יש להעיר שיש אומרים שכל מלבוש צמוד מאד לגוף באופן שניכר בו צורת הגוף, נחשב כמגולה, וכן מה שנהגו באיזה חוגים ללבוש גרביים שקופות ביותר, או שהנשים הנשואות הולכות בכיסוי ראש, ומאידך אינן הולכות עם גרביים, כל זה אינו נכון על פי ההלכה. וההלכה היא נר לרגלינו, ע"כ.
הנה בשני המקרים הללו אין הכוונה כלל על לבישת כל בגד צמוד, ומצד "צניעות", אלא כתב לאפוקי מכאלו שדנו על אורך החצאית ורצו לאסור מדינא אף כשהחצאיות מכסות אחרי הברך בעת ישיבתן, ואף כשיש גרביים שאינם שקופות, דסוף סוף כיון שגרביים הם בגד שצמוד על הגוף, נחשב כמגולה לענין ערוה, וממילא נחשב שהם בלי גרביים, ומגולות ערוה,ואסור מן הדין לילך כך. (ויש שהוציאו על זה ספר שלם לומר כך ע"פ הדין ומהטעם הנזכר.) ורצו ללמוד כן מהב"ח והש"ך ביו"ד סי' שמ בדין קריעה, שבגד הסמוך לבשר נחשב "מגולה" לענין דין "ערוה", וע"ז בא מרן שליט"א בדברים הנ"ל לאפוקי מדבריהם, וללמוד וללמד שאף בגד שהוא צמוד לבשר אינו נחשב כמגולה, ולכן אותם גרביים כשאינם שקופות אין בהם דין מגולה, ולכן אם החצאית מכסה את הברכיים אף בעת ישיבתן, ובנוסף יש גרביים שאינן שקופות, אין בזה איסור.
ציטוט אחר בלשון שהעתקת בשאלה לא מצאתי גם בחיפוש מחשב, אם ישנו תעתיק אותו בבקשה מילה במילה ותציין את המקור במדוייק.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'