הלכות קדיש והודו

מהמשנ"ב לא רק שלא הזכיר הלכה זו, גם משמע שלא הסכים לזה, כיון שכתב שלא יגביה קולו כדי שלא יתלוצצו ממנו בנ"א...
ומשמע דבלא"ה יכול, וא"כ יכול להגביה קולו יותר מהאומר קדיש.
מה שצריך להבין מה המקור של כל הפוסקים (בא"ח, כה"ח וכו' שבעיקר מקורם מהחסד לאלפים) שגם בקדיש הדבר כן, הרי הקדיש הוא בקשה ואילו המקור להלכה שלא יענה אמן יותר מהמברך הוא מהפסוק 'גדלו לה' וכו' שעוסק בשבח כמבואר בגמ' ברכות (מה.)
וגם י"ל מילתא בטעמא דבקשה כשאומרה בקול מוכיח יותר על בקשתו משא"כ בשבח.
 

נושאים דומים בפורום

חזור
חלק עליון