"הרוצה בתשובה"

בנימין לוריא

Administrator
חבר צוות
מה שאנחנו אומרים בתפילה "הרוצה בתשובה", הכוונה "רוצה" מלשון רצון, כלומר שהוא רוצה שנחזור בתשובה וכו', או "רוצה" מלשון ריצוי, כלומר שמתרצה בתשובתנו ומקבל אותה?
 
מה שאנחנו אומרים בתפילה "הרוצה בתשובה", הכוונה "רוצה" מלשון רצון, כלומר שהוא רוצה שנחזור בתשובה וכו', או "רוצה" מלשון ריצוי, כלומר שמתרצה בתשובתנו ומקבל אותה?
לכאו' כאפשרות הראשונה, שאל"כ היו צריכים להגיד "המתרצה בתשובה". ואח"כ חיפשתי בפרוייקט השו"ת ומצאתי שכ"כ באמרי אמת (וארא, תרצב), לא אמרו המתרצה בתשובה אלא הרוצה בתשובה. ע"כ. והביא הוכחה לדבריו שהרי ה' רוצה בשוב הרשע. וכ"מ לי במדרשים: "ואין ישראל עושין תשובה עד שיבא אליהו הנביא שנ' הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה. ".
 
תנא דבי אליהו, אבי שבשמים גלוי וידוע הוא שאתה יושב ומצפה להם ישראל, מתי יגיעו ימות בן דוד ותמצא בישראל מהם בעלי מקרא ומהם בעלי משנה ומהם בעלי משא ומתן באמונה.

מעיד אני עליי שמים וארץ שהקב״ה יושב ומצפה להם לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו ומאשה לבעלה שיעשו תשובה, כדי שיגאל אותם ויבנה להם בית המקדש שלא יחרב לעולם. ויחזרו ויתקיימו לפניו שתי שורות של מלאכי השרת העומדים לפניו, ויאמרו שירה לפניו. שורה האחת העומדת לפניו, מקדישים את שמו בכל יום תמיד מיציאת החמה עד שקיעת החמה ואומרים: קדוש קדוש קדוש ה׳ צבאו-ת מלא כל הארץ כבודו (ישעיהו ו;ג).

שורה השנית העומדת לפניו, מקדישים את שמו בכל יום תמיד משקיעת החמה ועד יציאת החמה ואומרים: ברוך כבוד ה׳ ממקומו (יחזקאל ג;יב).
 
חזור
חלק עליון