• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

חיסון לקורונה

קורסיה

Well-known member
יותר נכון לקרוא לזה חיזוק-
ודאי שכל מה שאפשר להתחזק יועיל לעם ישראל ובפרט בלימוד תורה וצניעות לנשים, וגם מאה ברכות שדוד המלך תיקן בגלל מגפה שהיתה. אך אמרו לי רעיון נוסף, לימוד הלכות לשון הרע. וזאת משום שמי שדבר לשון הרע לקה בצרעת והיה צריך לישב בדד מחוץ למחנה. וכן הוא בימינו שהחולים נמצאים בבידוד. לכן כנגד זה נתחזק בשמירת הלשון ולימוד ההלכות.
  • עוד פרט חשוב. הראו לי במדרש שיר השירים (פרשה ב' אות כט על הפסוק ענה דודי ואמר לי) וז"ל- 'התאנה חנטה פגיה, א"ר חייא בר אבא סמוך לימות המשיח דבר גדול בא לעולם והרשעים כלים'. וגם בתהלים מז, ד 'ידבר עמים תחתינו' פירש"י 'יתן דבר בעובדי כוכבים תחת נפשנו להיות חמתו מתקררת בהם ואנו נצולים כענין שנאמ' ונתתי כפרך מצרים'.
 
עיין תוספתא תענית (פרק ב בוף משנה יא) וז"ל: אבל בטוחים אנו שאין המקום מביא מבול לעולם שנאמר וכו' רבי יוסי אומר מבול של מים אין, אבל מבול של דבר לעובדי כוכבים לימות המשיח יש, שנאמר ואקח את מקלי את נועם וגו' מהו אומר ותופר ביום ההוא. ע"כ.
 
חזור
חלק עליון