חתן דומה למלך - האם גם כלה דומה למלכה ?

לענין כלה ראיתי שהובא בשם הישכיל עבדי( ח"ז ס' ג' בהשמטות ) שכ'שאינה פוטרת כיוון שאינה מצטרפת למנין ורק אם התפללו בביתה בזה אף אם החתן לא שם ורק היא שם מהני לפטור מחמת המקום עי"ש
גם בשובע שמחות דיבר בזה הרב שליט"א
 
אוצר ישעך סי' כג.
המאמר שם מאוד יפה, יישר כוחך.
והסיק שם וז"ל: "הדרינן לענין דידן, הנה אמרתי אז למר הי"ו כי יש לחלק ולומר דלעולם אין כלה פוטרת מתחנון. בד"א כשהיא באה לביהכנ"ס לעזרת נשים, דמה צירוף המתפללים אליה ואשה בעזרת ישראל מנין, אבל כל שמתפללים בבית הכלה, יש לומר דאכן פוטרת, ואמר לי מר נ"י שכן חילקו גאוני דורינו הי"ו, וא"כ אחר שכך הסכימו תסגי לן הא, ועיקר. ותול"מ. וזה הנלע"ד בס"ד".
 
שוב בעיה שהדף לא נטען כמו שצריך
כבר השבנו שאין זו בעיה.
כאשר כתבו 20 תגובות, הדף מסתיים ועובר לדף הבא.
אם כתבו 20 תגובות, ואח"כ אתה כתבת את תגובתך וקודם ששלחת נוספו עוד תגובות, לא תראה אותם בשעת כתיבה (בד"כ), אלא רק אחר רענון, וכאשר אתה שולח את התשובה הוי כריענון, וממילא הדף נטען וקופצים לך ההודעות שנכתבו אחריך ואמורות להופיע בדף הבא.
 
חזור
חלק עליון