• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

כף החיים

חכם

Active member
בס"ד
זכור לי שהראש"ל שליט"א העיר באיזהו מקומן שמצינו פעמים והביא הכה"ח מנהג ירושלים, ובאמת מצינו שלא היה המנהג כן.
מי יודע היכן מקום כבודו?
 
בענין ברכת שהחיינו על פירות מורכבים כתב מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק ה אורח חיים סימן יט בזה"ל
נמצא שכמה גדולים העידו שמנהג ירושלים לברך על פרי מורכב שהחיינו. אך מהר"י סופר בכף החיים (סי' רכה ס"ק כו) כתב, ומ"ש החסד לאלפים שבעה"ק ירושלים נהוג עלמא לברך על פירות מורכבים וכו', בזמנינו זה לא שמענו ולא ראינו מי שיברך כן, ולכן שב ואל תעשה עדיף ואין לברך. ע"כ. וכן בשו"ת ישכיל עבדי ח"ד (דק"ו ע"ד) מסיק, דלדינא נראה ברור דשוא"ת עדיף כיון דלא נפקא מפלוגתא דרבוותא, ואין לברך, וכמ"ש הכה"ח וכו'. ע"כ. אולם ידידנו הרה"ג המפו' ר' עמרם אבורביע שליט"א בס' נתיבי עם ח"א (עמוד קיא) הביא דברי הכה"ח הנ"ל, והעיר ע"ז, שאנחנו שמענו וראינו להרבה גדולים שמברכים שהחיינו על תפוחי זהב המורכבים בלי שום היסוס, והכה"ח שהיה מבבל נהג כן עפ"ד הבן איש חי (הנ"ל) ששמע שבאה"ק לא נהגו לברך, ושמועה זו אינה יציבה, שמועטים הם שאינם מברכים, אבל רובא דרובא ומכללם רבים וגדולים בתורה מברכים בלי שום פקפוק. עכ"ד. וכן הוא האמת. ופוק חזי מאי עמא דבר.

ובענין כיוון שעון מכני כתב מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק ו אורח חיים סימן לה בזה"ל
ואמנם ראיתי בס' כף החיים (סי' שח ס"ק רפ) שכ', שנוהגים בירושלים לאסור להסב מחוגי השעון לדייקו, אך נראה שאין זה אלא מנהג חסידים השרידים אשר ה' קורא שהחמירו מאד על עצמם בזה. אבל אינו מנהג כללי. והכף החיים עצמו (בסי' שלח ס"ק כה) פסק להתיר בשם השואל ומשיב הנ"ל. ולאפוקי מהרה"ג ר' עובדיה הדאיה ז"ל בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז (חאו"ח ס"ס כג) שכ' להחמיר וסמך סמיכה בכל כחו על דברי הכף החיים סי' שח, ועפ"ז העיר על מש"כ בשו"ת יביע אומר ח"ג (סי' יח). ולא ראה שהכה"ח הדר תבריה לגזיזיה,
 
חזור
חלק עליון