מדוע נחסר סימן קעה' (הטוב והמטיב) מילקוט יוסף?

Zohar

Active member
שאלה שאני שואל מס' שנים ולא הגעתי לפתרונה, אולי כאן באכסניא יקרה זו אמצא מענה.
מדוע דילג מרן הראשל"צ בילקוט יוסף על סימן קעה' (דיני ברכת הטוב והמטיב) ולא הזכיר בנושא הנ"ל מאומה?
 
לדעת הראש"ל זה לא מצוי כי יצריך להיות בקי ביינות
תודה, אבל קצת דחוק לא? וכי כל דין שאינו מצוי אינו מופיע בילקו"י?
לענ״ד יש עוד סיבה, כי מכיוון שיש הרבה תנאים בשביל קיום הברכה (לא על השולחן, יותר משובח וכו׳) בעלי בתים עשויים לטעות ולהורות לעצמם, ולכן החליט בילקו״י הישנים להשמיט את הסימן בשביל למנוע ברכה לבטלה.
 
לפני כמה שיעורים הראשל שליט'א אמר שהביא בילקוי עשר תנאים לברכה זו
ויש לומר שזה בילקי ברכות כת''י ולא שיצא
כמו שמבואר כאן שאין כזה סימן
נראה לי גם שסי' קע דילג עליו
 
לפני כמה שיעורים הראשל שליט'א אמר שהביא בילקוי עשר תנאים לברכה זו.
ויש לומר שזה בילקי ברכות כת''י ולא שיצא, כמו שמבואר כאן שאין כזה סימן
אבל בשיעור אמר במפורש: "כדאי להסתכל בילקו"י שמה יש אריכות, כל התנאים כולם".
עכ"פ, בעלון כך כתבו:
1692020600641.png
 
יש מצב לראות? הוא כותב שם במפורש את חידושו שמי שלא אוהב יין לא יברך?
בילקו"י ברכות הנדפ"מ כרך א' עמ' תתע"ז כתב:
מי שאינו מרגיש חביבות היין אם יכול לברך הטוב והמיטיב
יש להסתפק אם מברך הטוב והמיטיב כשאינו מרגיש שמחה ביין, ומה ששותה אותו הוא בשביל לשרות את המאכל בלבד, או דלא מצא כעת משקה אחר, [או מפני הכבוד, שהגישו לו ואינו רוצה לסרב להם], אבל לא שנהנה ממנו ושמח בו, לשמח לבו ולסעדו, שהרי הראשונים הנ"ל פי' טעם הברכה משום חשיבות יין שסועד ומשמח.
וא"כ לפ"ז נחדש שצריך כמה תנאים לברכה זו. א. שיהיה המברך אדם שבטבעו הוא נהנה מיין לסעוד לבו ולשמחו. ב. שיהיה היין יין טוב, ולא יין פשוט כמו רוב היינות הפשוטים. כי בסתם יין לא מרגישים שמחה וחביבות.
וכיום הרבה אנשים לא מרגישים שמחה מיוחדת בשתיית יין, הן מחמת טבעם, הן מחמת טעם היין, שאין חביב עליהם, וזה טעמו של מרן אאמו"ר זצ"ל, שלא ראיתיו מעולם שבירך ברכה זו, אלא שאמרו לי שבשנים המאוחרות בירך הטוב והמיטיב איזה פעם או פעמיים, אבל במשך שנים רבות מעולם לא ראינוהו מברך. וגם לא דיבר ע"ז מעולם בשיעוריו הרבים.
 
חזור
חלק עליון