• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

עונת האור זרוע

לביא

Well-known member
רציתי להתנסות לכתוב תשובה בהלכה ורציתי לדעת את דעת הגאונים דהכא.

הערה: יודע אני שדרוש מספר עריכות ושיפורים, אך חשבתי להוציא דווקא ללא גימור עריכה בשביל לדעת מה יש לשפר גם בלי התיקונים.

עריכה: ועתה ערכתי את התשובה הנ״ל והוספתי מסקנות ודברים חשובים שנעלמו מעיניי בעת הכתיבה, כולל ההערה שהערתי לקורסיה. אך יש לציין שיש דברים שעדיין צריך לערוך כגון סגנון הלשון וכד׳, והשינוי הוא בעיקר בתוספות חשובות בגוף התשובה.

עריכה:
בס״ד הגעתי לתוצאה שחפצתי בה, ומי שכבר עיין בתשובה יראה כי הוספתי והרחבתי הרבה על מה שהיה חסר, כולל דברים שלא ניסחתי טוב או שאחרי עיון נוסף בפנים הדברים יצאו בצורה יותר משופרת, יותר עיונית ויותר ניגש לנקודה. ואודה כי תחילה שכתבתי זאת לא חשבתי לנסח זאת בצורת תשובה אלא בצורה של הערות, אך עם העיון והשיפור הדברים יותר התרחבו ויותר התחדדו, והתוצאה לפניכם.

מלבד שאשמח להערות, אפילו קשות, אשים לתשומת לבכם פעם נוספת כי זו פעם ראשונה שכתבתי תשובה בהלכה. תודה רבה וסליחה מראש.
 

קבצים מצורפים

 • תשובה בעונת האור זרוע.pdf
  76.9 KB · צפיות: 7
נערך לאחרונה:
יפה מאוד
לשון החזו"א כפי המובא בשמו בתחילת ספר טהרת בת ישראל (מה שכתב בטה"ב) הוא חשוב לנידון להבין מדוע לא צריך להחמיר
אני משתדל ללכת לפי הכלל שאם אני לא רואה אחרון אלא בשמו אני מעתיק אותו בשם מי שראיתיו.

בכ״א, כבודו מדבר בטח על העמוד הזה (עכשיו אני רואה אותו)
 

קבצים מצורפים

 • HebrewBooksOrg_40379_page_4.pdf
  33.9 KB · צפיות: 2
יפה מאוד
לשון החזו"א כפי המובא בשמו בתחילת ספר טהרת בת ישראל (מה שכתב בטה"ב) הוא חשוב לנידון להבין מדוע לא צריך להחמיר
והיום הראוני בספר ״אוצר ההלכה״ של מפעל עוזר והדר דהביא לשון החזו״א בספר הנ״ל בתוספת לשון, דפסק להקל כהאו״ז רק לבעלי בתים אבל בני תורה ראוי להחמיר. ואותו אחד אמר לי שבדק ברוב המהדורות של הספר ולא מצא כן. ואף בקוב״ד שבידי שהוא משנת תשי״ד שנת פטירת החזו״א לא כתוב כן. אשמח לדעת מה דעת כבודו.
 
ועתה ערכתי את התשובה הנ״ל והוספתי מסקנות ודברים חשובים שנעלמו מעיניי בעת הכתיבה, כולל ההערה שהערתי לקורסיה. אך יש לציין שיש דברים שעדיין צריך לערוך כגון סגנון הלשון וכד׳, והשינוי הוא בעיקר בתוספות חשובות בגוף התשובה.
 
והיום הראוני בספר ״אוצר ההלכה״ של מפעל עוזר והדר דהביא לשון החזו״א בספר הנ״ל בתוספת לשון, דפסק להקל כהאו״ז רק לבעלי בתים אבל בני תורה ראוי להחמיר. ואותו אחד אמר לי שבדק ברוב המהדורות של הספר ולא מצא כן. ואף בקוב״ד שבידי שהוא משנת תשי״ד שנת פטירת החזו״א לא כתוב כן. אשמח לדעת מה דעת כבודו.
שמעתי דברים אלו מבנו של אחד התלמידים המובהקים של החזו"א שנתגדל בביתו וידע מאי קאמר
ולמרות שרוב המשתתפים עמי היו בע"ב אשכנזים, והם התקשו מאוד לקבל את החומרא הזו ונתווכחו עמו, הוא הוסיף ואמר וכי מישהו כאן לא רוצה להיות בן תיירה?
 
אתה יכול להעתיק את הדף של אוצר ההלכה?
לצערי הספר לא בידי, אך אותו פלוני הקריא לי מתוכו מילה במילה
שמעתי דברים אלו מבנו של אחד התלמידים המובהקים של החזו"א שנתגדל בביתו וידע מאי קאמר
ולמרות שרוב המשתתפים עמי היו בע"ב אשכנזים, והם התקשו מאוד לקבל את החומרא הזו ונתווכחו עמו, הוא הוסיף ואמר וכי מישהו כאן לא רוצה להיות בן תיירה?
יש דברים שהם בגדר שמועה ויש דברים שהם בגדר מה שכתוב, ואף שאינני מכחיש ששמועתך נכונה, סופו של דבר אין ספר טהרת הבית בו מובא דברי החזו״א בצורה הזו ומה שציטטו בספר ׳אוצר ההלכה׳ אינו נכון, ואין לערבב מה שאמר החזו״א במה שכתוב.
ואם נבוא לערב דברי הרב עובדיה עם כל שמועה שאומרים שהרב חזר בו, או כל רב אחר, לעולם לא נוכל להאמין למה שכתוב בספר, אלא מה שכתוב הוא הוא העיקר, כן נלענ״ד.
 
והיום הראוני ממהדורות נוספות של טהרת בת ישראל באוצר החכמה (שם היא מהדורת תשל״ט) ושם כותב החזו״א בהדיא דברים חריפים נגד מה שהביאו בעוז והדר.
@קורסיה , אשאל מחר את אותו פלוני אם אוכל לצלם מהספר שבידו, ואם יש בידך את הספר הנ״ל או אוצר החוכמה אשמח אם תעזור לי למצוא את דברי החזו״א הנ״ל, זה יסייע לי רבות בכתיבת התשובה.
(ודרך אגב יש את אוצר ההלכה הנ״ל גם באוצר החכמה)

ואת האמת שהרחבתי הרבה בדברים ממה שעלה בידי בס״ד והרבה תיקונים לחלק מהסברות, ואפשר לומר שהגעתי פחות או יותר לתוצאה הרצויה, ואפרסם אותו עוד מעט אחרי עוד מעט עריכה.
 
בס״ד הגעתי לתוצאה שחפצתי בה, ומי שכבר עיין בתשובה יראה כי הוספתי והרחבתי הרבה על מה שהיה חסר, כולל דברים שלא ניסחתי טוב או שאחרי עיון נוסף בפנים הדברים יצאו בצורה יותר משופרת, יותר עיונית ויותר ניגש לנקודה. ואודה כי תחילה שכתבתי זאת לא חשבתי לנסח זאת בצורת תשובה אלא בצורה של הערות, אך עם העיון והשיפור הדברים יותר התרחבו ויותר התחדדו, והתוצאה לפניכם.

מלבד שאשמח להערות, אפילו קשות, אשים לתשומת לבכם פעם נוספת כי זו פעם ראשונה שכתבתי תשובה בהלכה. תודה רבה וסליחה מראש.
 

קבצים מצורפים

 • תשובה בעונת האור זרוע.pdf
  76.9 KB · צפיות: 6
ואם נבוא לערב דברי הרב עובדיה עם כל שמועה שאומרים שהרב חזר בו, או כל רב אחר, לעולם לא נוכל להאמין למה שכתוב בספר, אלא מה שכתוב הוא הוא העיקר, כן נלענ״ד.
בדיוק היום היה יומא דהלולא של ראב"ד איזמיר הגאון רבינו יצחק [בן אהרן] מאייו זלה"ה בעל השרשי הים.
וכה כתב בענין זה האיש אדני האר'ש בספר'א דמארי'ה ט'ב הוא שפת הי"ם בחלק חושן המשפט (סימן ח' דף קי"ד ע"ד) בזה"ל: וכי תאוה נפשך לומר שההעתק הנז' אין בו מועיל מכיון שגוף העיקרי אינו בעין וההעתק הנז' אינו מקויים בחתימות כדחזי לפום דינא וכמאן דליתיה דמי זה אינו דא"כ לא מצאנו ידינו ורגלינו בב"המ. דאי הכי איך דיינינן כל שעתא ושעתא מפי ספרים הלכות מרובות ואפילו באיסור ערוה החמורה והלא איכא למיחש דשמא המעתיק שכתיבת הרב המורה או המדפיס טעה או החליף איזה ענין באיזה דין במקום התורף והיכי אמדינן ומהימנינן ללשון הכתוב בספר והרי אין בו חתימה ואינו מקויים: אלא ודאי דסמכינן וסמכינן בהם ופסקינן הלכה מפי כתבם ואפי' להכריע בדבר השקול שיש מחלוקת בין הפוסקים הללו אוסרין והללו מתירין: אלא ודאי הטעם הוא משום דבני ישראל לא יעשו עולה ולא ימצא בפיהם לשון תרמית ובלא"ה לא שבקת חיי ח"ו. עכ"ל. וזה כלל גדול בדין.
יה"ר שיהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה. זיע"א.
 
הם כתבו שהמכתב נמצא בעמ' יד ובטהרת בת ישראל המופיע בהיברובוקס ובאוצר החכמה לא נמצא כדבר הזה
איך שיהיה, אפשר לשאול אותם
בהיברובוקס זו מהדורת תשי״ד, כמובן שיצאו מאז מהדורות חדשות.
ובאוצר החכמה ישנה מהדורת תשל״ט שם מובאים דברי החזו״א יותר בצורה אחרת (ועדיין לא כתוב מה שהם אמרו), ובעמ׳ יד.
 
הם כתבו שהמכתב נמצא בעמ' יד ובטהרת בת ישראל המופיע בהיברובוקס ובאוצר החכמה לא נמצא כדבר הזה
איך שיהיה, אפשר לשאול אותם
בשבת האחרונה בבית גיס אשתי נתקלתי בספר ׳חוט שני׳,
ובסי׳קפד בנידון האו״ז כתב בדעת החזו״א ג״כ כספר אוצר ההלכה הנ״ל כאילו זה פשוט שדעתו כן.
(כתבתי לשונו בימים האחרונים כשפתחתי את הספר בביהמ״ד)
וכשהראתי זאת לזה שהראה לי את אוצר ההלכה, פקפק בזה כמו שפקפקנו בדברי האוצר ההלכה, שהרי מדובר בתלמידים של הרב ניסים קרליץ ולא הרב עצמו, ועוד שכבר כתבנו פה שהעיקר מ״ש במכתב ולא לפי השמועות. ועוד יש לי להעיר ע״ז מלשונו של החזו״א המובא במהדורת טהרת בת ישראל שנת תשל״ט, בה נראה היפך דברים אלו בעליל. (ואח״כ בעזה״י אביא לשונו)
 

קבצים מצורפים

 • HebrewBooksOrg_46217_page_49.pdf
  59.8 KB · צפיות: 4
חזור
חלק עליון