שאלה בנושא תפילת חנה

מצ"ב צילום ממעם לועז,
מה אפשר ללמוד מזה לגבי תפילה לפני הקב"ה שהרבתה להתפלל ובגלל זה התקצרו ימיו של שמואל - האם נכון להתפלל לקב"ה תפילות רבות בשביל צורכינו
או להתפלל ולהתפלל אבל לא ללחוץScreenshot_20240303_211134_Gallery.jpg

Screenshot_20240303_211139_Gallery.jpg
 
מצאתי תשובה בנושא אצל הרב מוצאפי שליט"א:
שאלה - 284190
שלום לעט'ר האם יש מקור להתפלל ברציפות בקבר רחל אמנו או בכותל המערבי
תודה לרבנו ולצוות המסור
תשובה
במדרש שמואל פרשה ב
"חלפה שיטתיה דרבי לוי, תמן אמר רבי אבא בריה דרב פפי ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור (משלי י"ד כ"ג), חנה על ידי שרבתה בתפלה קצרה ימיו של שמואל, שאמרה וישב שם עד עולם, אין עולמן של לוים אלא חמשים שנה, הדא הוא דכתיב ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה וגו' (במדבר ח' כ"ה), והא אינון חמשין ותרתין, אמר רבי יוסי בר רבי אבין שתים שגמלתו".
מכאן שאין להרבות בתפילה.
 
עיין במפרשים בקהלת על הפסוק כי האלוקים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים, וברש"י כתובות [קיא.] ד"ה ושלא ירחקו את הקץ כתב "לשון אחר שלא ידחקו את הקץ גרסינן לשון דוחק שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדאי",
 
חזור
חלק עליון