’מידת החסד’ הספרדית

ואילו הגאון רבנ"ד שליט"א ס"ל לחלק שאת ספרו החיד"א מצוה להחזיק ואת ספרו יוסף בחירי אין להחזיק.
ולעומתו הגאון רשבח"ז שליט"א ס"ל שאין להחזיקו בבית אלא רק באופן אלקטרוני.
ואילו היה לי עוד שיטה הייתי ממציא עוד ר"ת...
ולמסקנא נקטינן כהגרב"כ. ואשרי האיש שלא מכניס ראשו במחלוקת ונפשו של מאיר בניהו תנוח על משכבה בשלום.
 
ובדרך אגב מורנו הראש"ל שליט"א הזכירו פעמים רבות בשיעוריו ובפרט ציטט מספרו יוסף בחירי על מרן הבית יוסף. ומי יבוא אחר המלך??
 
ובדרך אגב מורנו הראש"ל שליט"א הזכירו פעמים רבות בשיעוריו ובפרט ציטט מספרו יוסף בחירי על מרן הבית יוסף. ומי יבוא אחר המלך??
בדיוק אתמול קראתי את הסיפור שהובא בקובץ "בית יוסף" האחרון, בעמ' רנ"ב: (סיפור מעניין, ונראה לי לא כ"כ מוכר...)
1667771420796.png
1667771452750.png
 
בדיוק אתמול קראתי את הסיפור שהובא בקובץ "בית יוסף" האחרון, בעמ' רנ"ב: (סיפור מעניין, ונראה לי לא כ"כ מוכר...)
הצג קובץ מצורף 5898
הצג קובץ מצורף 5899
תמוה טובא. איך כל החכמים יודעי העתים בני דורו של מרן ז"ל ובדורות שאחריו, נעלם מהם דבר זה ולא הזכירוהו אפי' ברמז, ורק מהכת"י התימני הלז שמענו סיפור זה?
 
ראיתי שציינו לעיין ב"מאור ישראל - דרושים" עמ' רל"ב (ואינו תח"י)
שיוך הלל לחסד ושמאי לגבורה מופיע בזוהר (רעיא מהימנא לפרשת פנחס ד' רמ"ה ע"א)
ז"ל "אמר ר"מ הלל ושמאי דאתון חד מסטרא דרחמי וחד מסטרא דדינא דאינון חסד וגבורה"
(מובא גם באגרת הקודש י"ג לבעל התניא)
דברי החיד"א מועתקים מתוך קונטרס מסעות - כת"י ניו יורק סי' קלא 5 דף 133ב
הדברים מופיעים (כמו שכבר כתבו) בספרו של מאיר בניהו "רבי יוסף חיים דוד אזולאי" ח"א עמ' קס"ה.
 
נערך לאחרונה:
זכות היא לי להצטרף לפורום חשוב זה וברוכים הנמצאים..
רציתי לשאול, מי יודע מקור כלשהו למה שמרן הרב עובדיה זצוק’’ל היה אומר בשם החיד’’א,
ש’’הספרדים זו מידת החסד והאשכנזים זו מידת הגבורה’’.
1) מתי והיכן מרן אמר את הדברים והיכן אפשר להאזין/לצפות/לקרוא את הדברים,
2) מהו המקור בספרי החיד’’א לדברים
3) אדרבה, אם מישהו יוכל להעלות תוכן שכזה למערכת כאן - יבורך..
ראה כאן
1667859950390.png1667859978236.png

1667859998684.png
 
ראיתי שציינו לעיין ב"מאור ישראל - דרושים" עמ' רל"ב (ואינו תח"י)
שיוך הלל לחסד ושמאי לגבורה מופיע בזוהר (רעיא מהימנא לפרשת פנחס ד' רמ"ה ע"א)
ז"ל "אמר ר"מ הלל ושמאי דאתון חד מסטרא דרחמי וחד מסטרא דדינא דאינון חסד וגבורה"
(מובא גם באגרת הקודש י"ג לבעל התניא)
דברי החיד"א מועתקים מתוך קונטרס מסעות - כת"י ניו יורק סי' קלא 5 דף 133ב
הדברים מופיעים (כמו שכבר כתבו) בספרו של מאיר בניהו "רבי יוסף חיים דוד אזולאי" ח"א עמ' קס"ה.
מתוך מכתב של מרן הראש"ל שליט"א:
1708210048543.png
 
חזור
חלק עליון