• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

הערה בעניין לבוד בסוכה

#1
הנה ידוע שדעת מרן רבינו הגדול זיע"א שדפנות הסוכה חייבות להיות מדבר העומד ברוח מצויה, ובמידה שהם ינועו אפילו מעט ברוח מצויה, הסוכה פסולה ואינו יוצא יד"ח. כ"כ בחזו"ע סוכות (עמ' ב) ושם חלק על החזו"א שהתיר אם המחיצה נעה פחות מג' טפחים. שחידוש זה הוא נגד כל הפוסקים. ועוד הוסיף, שמה שהתיר באגרות משה שנדנוד קצת אינו כלום. שמדברי הראשונים והאחרונים מוכח שגם נדנוד 'קצת' פוסל הדופן. ועוד שיש חשש שכתב מרן הש"ע (תרל ס"י) שמא יתנתקו הקשירות של היריעות. ומכל דבריו ז"ל נלענ"ד שמה שמצוי כיום סוכות מעמודי ברזל ויריעות מבד ומסובבים סביב כל העמודים חוטים מבד או חבלים דקים שהם הלבוד. ולפי האמור אין זה נחשב ללבוד משום שחוטים אלו הם דקים ונעים ברוח מצויה וגם מצוי הרבה שקשה לשמור על החוטים חזקים ויציבים שבוע שלם והם מתרופפים במהלך החג.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'