• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מזגן כשר

#2
לאחרונה בד"ץ רובין, הפיצו חוברת עם הסברים עם תיאור פעולת המזגן. הם טוענים שיש שם חיישינים שקולטים כל שינוי טמפ' בחדר, ולכן כל פתיחת חלון/דלת משפיעה על הטמפ' וגורמת להפעלת המזגן. הם כתבו שם שיש בזה גרמא ועוד כמה דברים
בעניין הלכה למעשה איני יודע מה דעת רבותינו בכך, האם אלו דברים שיש מה לחשוש להם.
אשמח גם אני להצטרף לשאלה הנ"ל
 
#3
אם זה גרמא רגילה דעת מרן זצ"ל בכמה מקומות (יביע אומר ח"י מב וחזו"ע שבת א' וד לגבי בישול אחר בישול בלח על פלאטה כבויה שתידלק ע"י שעון. וכן בח"ה ובח"ו לגבי גרמא בשריפה ע"ש) שדעת רוב ככל הראשונים ומרן הש"ע דגרמא שרי לגמרי. אך בכל זאת צריך בדיקה מעמיקה והוראת חכם גדול כדי שלא יבואו להתיר גם את האסור וכד' עיין שם בחזו"ע ו' מש"כ בסוף התשובה. [מחילה שלא כתבתי מקורות מדויקים אין הספרים מצויי אצלי כעת]
 
#4
אם זה גרמא רגילה דעת מרן זצ"ל בכמה מקומות (יביע אומר ח"י מב וחזו"ע שבת א' וד לגבי בישול אחר בישול בלח על פלאטה כבויה שתידלק ע"י שעון. וכן בח"ה ובח"ו לגבי גרמא בשריפה ע"ש) שדעת רוב ככל הראשונים ומרן הש"ע דגרמא שרי לגמרי. אך בכל זאת צריך בדיקה מעמיקה והוראת חכם גדול כדי שלא יבואו להתיר גם את האסור וכד' עיין שם בחזו"ע ו' מש"כ בסוף התשובה. [מחילה שלא כתבתי מקורות מדויקים אין הספרים מצויי אצלי כעת]
זו ידעתי, ולכן הצטרפתי לשאלה
 
#7
ב"ה
שלום וברכה.
ראשית אתנצל שהשאלה לא הגיע אל הרבנים המשיבים כדי שיוכלו להשיב.
וכנראה כל זה גם אודות לשמחת לבו של יו"ר הארגון הגדול הזה ידידינו רבי אליהו דניאל אוזן שליט"א בהולדת בנו והכנסתו בבריתו של אאע"ה.
ובכן בהזדמנות זו נאחל לו מזלא טבא לגברא רבה ויקירא, וכשם שנכנס לברית, כך יזכה להכניסו לתורה לחופה למצוות ומעשים טובים וישרים, ויגדל לאילנא רברבא, להגדיל תורה ולהאדירה, לזכות את הרבים, ולהרבות כבוד שמים, כאוות נפש אביו הטהורה, וביתר שאת, לנ"ר לפני הי"ת כל הימים.
 
נערך לאחרונה:
#8
ב"ה
שלום וברכה.
במענה לשאלתכם בענין השימוש במזגנים בשבת, ובפרט המזגנים החדשים.
הנה מכבר נשאלנו בשאלה זו במדור שאל את הרב בעבר (כשהיה רק במייל, וכעת כנראה הדברים נמצאים באתר של הארגון הקדוש), ונעתיק כאן את נוסח השאלה, ונוסח התשובה.

שאלה:
שלום וברכה. כבוד הרב. יש לנו שאלה.
רציתי לשאול ולברר את ההלכה לגבי מזגנים בשבת.
האם לפי הרב עובדיה יוסף ז"ל מותר להשתמש בחשמל/מזגנים בשבת?

יש לנו תדיראן WAVE 40 אינוורטר מזגן. וגם מזגן מרכזי ON OFF
האם מותר להשתמש ולהשאיר מזגנים כאלה דלוקים בשבת או שאסור ושצריך התקן כלשהוא שיהיה במזגן?
אני שואלת כי ראיתי שיש כאלו שאומרים שמותר ויש שאומרים זה בעיה בשבת ולא לאינוורטר – ויש כאלה שאומרים ההפך. אשמח לעזרה בנושא. תודה רבה

תשובה:
ב"ה
שלום וברכה,
לגבי שימוש במזגנים בשבת, (והוא הדין במקררים החדשים שהעלו בהם כל מיני חששות לפי הטכנולוגיה המתפתחת), החשש שמעלים בזה, הוא מפאת פתיחת וסגירת דלתות, חלונות, ושאר התעסקויות בחדר הממוזג, שיכולים להיווצר בגינם שינויים ופעולות במזגן, בעוצמת הזרם, וברישומים דיגיטליים בכרטיס הפיקוד, באופן מיידי או לאחר זמן.
והנה, לפי הכללים שלימד אותנו מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א, אנו למדים, שכל עוד שמתכננים את פעולות המזגן מערב שבת, באופן שבשבת אין צורך לעשות שום פעולות אנושיות יזומות, אלא הכל נעשה באופן אוטומטי לפי התוכנית שהופעלה מערב שבת, אין שום חשש, ומותר לתכנת אותם קודם השבת כדי שיפעלו בשבת איך שרוצים, ואין צריך לחוש לשינויים שנעשים ע"י פעולות שונות של בני אדם בלי שום כוונה, אלא כמתעסק בעלמא. (ויש לזכור שכל הפעלת זרם חשמלי אף שמתייחסים אליו כאיסור אולם לכל היותר אינו אלא מדרבנן, וכ"ש הגברתו בלבד שצ"ע אם בכלל להתייחס אליו כאיסור, (שוב הראוני מ"ש בזה רבני מכון צומת בנידון, עיין שם), ובפרט כאשר נעשה שלא במתכוין, וכן אינו ניכר כלל, והו"ל פסי"ר בדבר שאינו ניכר, ובפרט שבנ"ד יש לדונו כמתעסק ולא כפעולה יזומה של פסי"ר, דומיא דמ"ש המ"מ על היתר הרמב"ם בהיתר כפיית כלי ע"ג נחש שלא ישכנו, דהו"ל כמתעסק, וע"ע בבאוה"ל סי' שטז, ואכמ"ל. ובדבר הרישומים הדיגיטליים, ראשית שמא אינו בר קריאה ע"י אדם, ואינה כתיבה שאסורה שלא היתה במשכן, ומה גם שהכתב אינו מתקיים ולכן הוי דרבנן, והו"ל פסי"ר דלא אכפ"ל בדרבנן, שהרי מענין ה'כתיבה' שעניינה 'לקרא', אף אם קיימת כזו, הרי לא אכפ"ל ממנה, וכמ"ש מרן הראש"ל שליט"א בענין כיתוב המשקל שקיים בשימוש במעלית שבת מעל המעלית עבור הטכנאי.)
ולכן נראה ברור שלפי דעת מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א, כל הנידון במזגנים, אינו מתחיל אלא כאשר רוצים לעשות שינויים ופעולות אנושיות בשבת, כגון לאחר את הכיבוי או ההדלקה, וכן להקדים כיבוי או הדלקה, שבזה יש פרטי הלכות שצריך ללמוד אותם, ובכל שאלה כזו יש לשאול חכם ולדון לגופו של ענין.
בברכה רבה
 
נערך לאחרונה:
#10
עכשיו מצאתי בילקוט יוסף החדש על שבת ח"א עמ' תקצב שמתיר מזגן אינוורטר משום דהוי פסיק רישיה דלא איכפת לו מהגברת הזרם (או אולי שלא אכפת לו מהאיסור כש"כ שם בעמ' לפני) בדרבנן
 
#11
נראה לענ"ד שגם השבט הלוי יודה להקל בזה עכ"פ מעיקר הדין. בתשובה בחלק ט סימן סט דן על אדם שהלך ברחוב ונדלק מנורה האם מותר לעבור שם וכתב- אבל לא כן כשאדם אינו עושה כלום ממש והולך לדרכו לפי תומו ואינו מוסיף אף תנועה אחת למען מלאכה אף שבגרמתו נדלק אור או דבר כיו"ב בזה פשיטא שכל זמן שאינו חושב ממש ללכת למען הדליק וכיו"ב שאין אנו מצרפים הליכתו הרגילה להתוצאה הנ"ל, ואין כאן פעולה של מלאכה. עכ"ל.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'