• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

'עורכי' ספר אור לציון

#21
אם תרצה עוד - עי' בילקוט יוסף החדש על שבת בהלכות צדקתך - שהביא מאמר של חכם אחד באור תורה שהביא ראיות ברורות מראשונים ואחרונים מפורשים שגם ביום שיש נישואין וברית וכדומה לא אומרים צדקתך, ואין אף אחד שחולק על זה לחלק בין 'היום' גורם לבין משהו צדדי. ועי"ש מה שהשיב הראש"ל שליט"א. ותראה אם דבריו יכולים להאמר בכלל או שנאמרו רק בשביל ליישב בכח דברי אביו זצ"ל.
 
#22
עי' בקובץ משנת יוסף בחלק האחרון [או אחד האחרונים שיצא] במכתבים בסוף בענין שהחיינו ושבעת המינים מה קודם. הביא שם הרב הכותב ראיה ברורה מדברי הרשב"ץ לא כדעת מרן זצ"ל [שלא ראה את הרשב"ץ]. ומה שכתבו העורכים שם לדחות בגילי דחיטתא כמבואר למעיין בכל דברי הרשב"ץ.
ואני יודע אישית שהראו לראש"ל שליט"א את הרשב"ץ הנ"ל לאחר פרסום המאמר ואמר שאכן הדברים כתובים ברשב"ץ אלא שצריך לראות אולי יש ראשונים שחולקים על הרשב"ץ הנ"ל. זוהי תשובתו [בצורה ברורה וחלוטה].
אולם לאחר שאמר את זה הראש"ל - בשנה שלאחר מכן בשיעורו הקבוע על ט"ו בשבט אמר את פסקו של מרן זצ"ל ולא הזכיר מילה אחת מהרשב"ץ לא בתור קושיא ולא בתור שיש חולקים על זה [אם מצא חולקים, למרות שאין].
קשה מאוד לדעת להיכן התכוונת .כי הקובץ הנ"ל כבר לא מצוי, והפסיקו להדפיס אותו מזמן.
אם אתה יכול להעלות לכאן צילום הנה מה טוב
אם לא, אין לנו אפשרות לעמוד על הכתוב ולראות את הדברים ולבדוק מה שכתבו.
 
#23
אם תרצה עוד - העליתי כאן בעבר מאמר של ת"ח אחד בענין הנוסח הנכון 'האוהבי' דבריה או 'האוהבים' דבריה שמוכיח מכמעט כל הראשונים והגאונים שהנוסח הקדום הוא 'האוהבי', והנוסח האוהבים הוא תיקון של בעלי הדקדוק שהגיהו כן מסברא, ומרן זצ"ל לא ידע מזה וחשב שיש ראשונים שגורסים כן.
האם אתה בתור תלמידו של מרן מודה בזה?
ביקשתי שיעבירו את זה לראש"ל שליט"א. האם נראה לך שאם יעבירו לו את המאמר - במהדורה הבאה של סידור חזון עובדיה ישנו ל'האוהבי'?
לא שיש נ"מ כ"כ גדולה בזה, זה לא איסור והיתר. אולם לאחר שמרן טרח בסוגיא זו ושינה את הנוסח הקדום בטענה שזה הנוסח האמיתי, והראש"ל תמיד מתפאר שמרן זצ"ל רק החזיר את הנוסח הקדום ולא שינה - אז צריכים במקרה זה להחזיר את הנוסח הקדום האמיתי לשם ההגינות ויושר ההלכה.

כמו כן הרב יוסף חיים מזרחי כתב קונטרס שלם להוכיח מכל הראשונים כולם שתיבת כרעותיה - רפויה ולא כמו ששינה מרן זצ"ל את הסידורים עפ"י כמה מדקדקים. וכן ניקד למעשה בסידור כונת הלב עפ"י הראשונים.
האם אתה מסכים לזה. או שתלמידי מרן זצ"ל למה לא שמענו אותם מחזירים עטרה ליושנה להוריד את הדגש
 
#26
בעיקר הנושא הנידון כאן על "עורכי ספר אור לציון", אני שמעתי מהראש"ל הרה"ג יצחק יוסף שליט"א בעצמי, שלפני שנים ביקשו הרב עמר העורך של האור לציון, שיכניסו לאביו הגדול זצ"ל, כי הוא רוצה להוכיח לו ולהעיד נאמנה שכל מה שכתב באול"צ, זה דעת רב"צ אבא שאול, ולא שלו (של העורך) כאשר כתב ביביע אומר ח"ט ס"ס קח.
והרב יצחק יוסף אכן ניגש לאביו היביע אומר, אשר השיבו, שאינו מסכים לקבלו, וביאר, כי הוא תוקף את העורכים של האור לציון מפני כבודו של רב"צ אבא שאול.
כלומר, בפה מלא הספר של הגרב"צ, אלא מפני הכבוד הוא משיג על "העורך".
ומצינו כיו"ב רבות.
אבל בכל זאת כאן יש שימוש מתמיד בזה, בצורה מגמתית וכו', וד"ל, ואקצר במקום שאינו רשאי להאריך.
 
#27
בעיקר הנושא הנידון כאן על "עורכי ספר אור לציון", וכו'
והרב יצחק יוסף אכן ניגש לאביו היביע אומר, אשר השיבו, שאינו מסכים לקבלו, וביאר, כי הוא תוקף את העורכים של האור לציון מפני כבודו של רב"צ אבא שאול.
כלומר, בפה מלא הספר של הגרב"צ, אלא מפני הכבוד הוא משיג על "העורך".
ומצינו כיו"ב רבות.
ובאמת כן הוא להדיא ביביע אומר חלק י' חחו"מ סי' א ד"ה והנה ידוע עיי"ש.
וכבר נהג כן משה רבינו כמו שפי' רש"י על הפסוק (ויקרא פ"י פסוק טז) "ויקצף משה על אלעזר ועל איתמר בני אהרן". משום כבודו של אהרן הפך פניו כנגד הבנים וכעס.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'