• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

ציור כוכבים ומזלות

#1
שמוע שמעתי שיש בעיה לצייר ציור אף שאינו בולט של כוכבים ומאורות כשהם שלמים, ואף אם זה רק כדרך שמציירים אינשי.
מה דעת מרן הראש"ל זיע"א ושליט"א? (אם אפשר גם לציין מקור)
 
#2
ב"ה
שלום וברכה
במענה לשאלתך בענין ציור צורות חמה ולבנה וכדומה, עיין למרן רבנו הגדול זיע"א בספרו הליכות עולם ח"ז (עמ' רפו-ז), שדעתו להחמיר בזה, על אף שהביא שיטות המקילים, ומסתבר שהמקיל כדבריהם יש לו ע"מ שיסמוך.
וכ"כ מרן הראש"ל שליט"א בספרו ילקוט יוסף קיצור ש"ע ( סי' קמא סעי' יב), וז"ל:
צורת חמה ולבנה וכוכבים אסור לעשות, בין שוקעות בין בולטות. ומצינו לרבים שנהגו להקל בדבר, בפרט לילדים קטנים, וסמכו על כמה חילוקים שכתבו הפוסקים, שיש אומרים שאם צורת החמה או הלבנה אינה שלימה, וחסר בה משהו, אין איסור בדבר. [רב פעלים. דרכי תשובה]. ויש מי שכתב שאם מציירים את החמה והלבנה בצבעים בלבד, דלית ביה מששא, מותר. [מהר"ם מרוטנבורג שמברדכי. וכ"כ בדעת כהן]. ודעת הרשב"א והריטב"א והרא"ש שאין איסור אלא בציור בולט. אבל בציור שוקע מותר. אולם לדינא מרן סתם בשלחן ערוך שצורת חמה ולבנה וכוכבים אסור לעשות בין שוקעות בין בולטות. ודעת המהר"ם אלשיך, שגם בציור חסר כגון צורת לבנה חסרה כמו שנראית בתחלת החודש במרום, יש לאסור. וכן דעת המהרימ"ט. [הליכות עולם חלק ז' עמוד רפז].
עכ"ל

בברכה רבה
 
נערך לאחרונה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'