• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תחנון במנחה של ער״פ שני.

#23
ראיתי התשובה של הרב ברכת יהודה הנ"ל, ויש לציין שגם בילקו"י ספיה"ע עמ' תקלו הובאו דברי האחרונים הנ"ל, דהיינו חמדת ישראל בשם האר"י והרש"ש והחיד"א ועוד. אך מעניין שאע"פ שבברכת יהודה כתב שהגר"ד חזר בו מ"מ בארחות מרן לא הזכיר כלום מזה.
ואפשר להוסיף לגבי מפעל הפיס שלהדיא כ"כ מרן הרשל"צ שליט"א במכתב הובא בקובץ בית יוסף יח מרחשון עמ' רו, דמרן זיע"א בסוף ימיו הראה פנים לכך שהמיקל יש לו על מה לסמוך כשיש לו צורך גדול וקשיי פרנסה. וגם לכתחילה יש להמנע אפילו אם ירצה לבנות מקום תורה.
 
נערך לאחרונה:
#24
ב"ה
שלום וברכה,
חזק וברוך על הדברים מהילקו"י!
ומה שהעיר מהארחת מרן על המבואר בברכת יהודה, הנה מכאן עוד חיזוק לדברים שנתבארו לעיל בס"ד, שלא כל הסכמה לשעה, או קבלת הדברים ממי שאמרם, נחשבת למשנה אחרונה שמכרעת בדעת החכם המקבל או המסכים. ודמי לההיא דב"ב קל (שהובאה לעיל), אין למדים לא מתוך לימוד ולא מתוך מעשה, "עד שיאמר לך הלכה למעשה"!!!
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'