• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

תקיעת שופר - אישה

#2
ב"ה
בדבר אם מותר לאשה לתקוע בשופר ביום ר"ה להוציא עצמה ידי מצוה.
הנה בילקוט יוסף ימים נוראים (עמ' תלה) מבואר "שהתקיעה שבות ולא הותרה אלא לצורך מצוה". ע"כ. ולפ"ז לכאורה יש להקל בנידון השאלה, דאף על פי שאשה אינה מחוייבת, אולם סוף סוף יש לה בזה מצוה, ומקבלת שכר כמי שאינו מצווה ועושה על כל פנים.
זאת ועוד, מבואר שם בילקוט יוסף (עמ' תלו), שאמנם יש לסברו להחמיר שלא להתיר לאנשים לתקוע לנשים אחר שיצאו האנשים כבר ידי חובתם, אבל להלכה אנו נוקטים שמותר להם לתקוע ולהוציאם, ואינו נחשב שלא לצורך, ע"ש. וכן מבואר להלן שם (עמ' תמ).
ולכן למעשה כשאי אפשר ע"י האיש מכל סיבה שלא תהיה, יש לה ללמוד את עיקרי ההלכות הבסיסיות כיצד לתקוע, ויכולה לתקוע עבור עצמה ועבור שאר נשים כמותה, להוציאן ידי מצוה.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'