הנמצאת התייחסותו של מרן זצ"ל לעניין ס"ת ומגילה על גוויל

ישנה מחלוקת גדולה בקדמונים האם ס"ת על קלף כשר או שמא רק על הגוויל. רבים כתבו להכשירו בדיעבד, וכך דעת מרן הבית יוסף זצ"ל, שלכתחילה יש לכותבו על הגוויל ובדיעבד יש להכשיר על הקלף.

לדעת הרי"ף והרמב"ם ושאר ראשוני ספרד חלק הקלף נמצא סמוך לבשר, כך שקלף שלנו לשיטתם הוא דוכסוסטוס שנכתב עליו בצד הלא נכון... ועל אף שמרן הב"י נטה קן מדבריהם, מ"מ מהיות טוב יש מקום לצאת ידי כל הדעות.

ישנן שאלות רבות בעניין הקלפים שלנו, שלפי מרן הב"י יש צורך להסיר היטב את חלק הדוכסוסטוס ולהשאיר היטב את חלק הקלף הקרוב לשיער ויש פולמוס גדול האם הוראותיו מתקיימות בקלפים שלנו.

נמצא שמבחינה הלכתית ישנן מספיק סיבות טובות לכתיבת ס"ת על גוויל שלם כהלכתו, ובפרט שלמיטב ידיעתי בכל המזרח והמערב כתבו ס"ת על גוויל ורק במאה האחרונה נכנסו ס"ת על קלף - בהשפעת הבורסקאים האשכנזים.

השאלה שלי האם מרן כתב או דיבר בעניין החזרת עטרת ס"ת על גוויל ליושנה? ואם כן, אשמח לקרוא את דבריו בעניין.
 
נערך לאחרונה:
חזור
חלק עליון