• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

חידה: מחלוקת בפרקי אבות

פִּתָרוֹן
פרק ד' משנה כ' רבי יוסי אומר הלומד מן הקטנים למה הוא דומה לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו... והלומד מן הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן רבי אומר אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו יש קנקן חדש מלא ישן ויש ישן שאפילו חדש אין בו...
ופירש הברטנורא רבי פליג אדרבי יוסי ואמר כמו שיש חדש מלא ישן כך יש ילד שטעמו כטעם זקנים וכו' ואידך זיל גמור...
פלא עליך, הוא לא כתב במפורש שזו לא מחלוקת, ואדרבה, לדבריו יוצא שנחלקו האם סיני עדיף או עוקר הרים. וכמו שפירשו במפורש התפארת ישראל והשושנים לדוד.
זה לשונו: "מצאתי כתוב, דאבא שאול לא נחלק על ת"ק, ושני הדברים אמרם רבן יוחנן בן זכאי, ושניהם אמת, דלענין הבקיאות והזכרון היה רבי אליעזר מכריע, ולענין החריפות והפלפול היה רבי אלעזר בן ערך מכריע".
 
על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.
על שלשה דברים העולם עומד על האמת ועל הדין ועל השלום.
אלא שכתבו המפרשים שאין זו מחלוקת.
עי' חו"מ סי' א' ובמפרשים.
 
זה לשונו: "מצאתי כתוב, דאבא שאול לא נחלק על ת"ק, ושני הדברים אמרם רבן יוחנן בן זכאי, ושניהם אמת, דלענין הבקיאות והזכרון היה רבי אליעזר מכריע, ולענין החריפות והפלפול היה רבי אלעזר בן ערך מכריע".
אמת, ונתחלף לי עם רש"י.
בכל אופן התפא"י והשושל"ד כתבו שכן נחלקו אי סיני עדיף או עוקר הרים.
ומסתבר לומר שלא נחלק אתם הרע"ב, הוא כתב את פשט הדברים, שלא נחלקו מי גדול ממי בכללות הענין, כי לכל אחד מעלה מיוחדת מחבירו. ובאו המפרשים הנ"ל והיה קשה להם, א"כ למה כל אחד ציין לשבח תנא אחר? וביארו יפה שנחלקו אי סיני עדיף או עוקר הרים. ודו"ק.
 
מתוך שיחה בע"פ של הגרש"י זעפראני שליט"א
ועיין עוד בהקדמה לספרו עטרת שלמה או"ח שהאריך לבאר זאת:

איתא בפרקי אבות (ב, י), "רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך", הנה כאשר פוגעים באדם הוא מרגיש מתוסכל, אזי אם כבודו של הזולת יהיה חביב עליך כשלך, פתרנו את כל הבעיה החברתית ובטלה קנאה שנאה ותחרות, כך הם דבריו של רבי אליעזר רבו של רבי עקיבא.
ובהמשך פרקי אבות (ד, יב), מובאת שיטתו רבי אלעזר בן שמוע שהיה מחמשת תלמידיו המובחרים של ר"ע, "רבי אלעזר בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חברך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים", רבי אלעזר בן שמוע לא מסתפק בשיטתו של רבי אליעזר "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך", אלא הוא מעלה את רמת הדרישה והחיוב, כבוד תלמידך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים.

ולכאורה כלום פלוגתא יש כאן בין רבי אליעזר לבין רבי אלעזר.?

ומבאר המהר"ל (דרך חיים שם ב, י), שאין מחלוקת בין השיטות, וכל אחד דיבר על מערכת אחרת. רבי אליעזר קובע שבכדי לקיים מסגרת חברתית תקינה ובריאה, זו הקיימת מחוץ לכותלי בית המדרש יש לעמוד בעיקרון של "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך", ואילו רבי אלעזר בן שמוע מדבר על מסגרת חברתית בתוך כותלי בית המדרש. במערכת החברתית מחוץ לבית המדרש מספיק שננהג בכבוד חברנו כמו שאנו מכבדים את עצמנו, אבל בתוך כותלי בית המדרש שהוא בית היוצר לתורה, הנהגה זו אינה מספיקה כאן צריך לנהוג בדרך של כבוד תלמידך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים. בתוך כותלי בית המדרש ישנה מציאות אחרת וכפי שהעיד ר' חנינא על עצמו (תענית ז.), "הרבה למדתי מרבותיי, ומחברי יותר מרבותיי, ומתלמידי יותר מכולן", כדי שנוכל לבנות וליצור את התורה עלינו לסלול את המסילות המתבקשות, ואחת מהם היא דיבוק חברים
ביאור הדברים בהרחבה
 
פרק ד' משנה כ' רבי יוסי אומר הלומד מן הקטנים למה הוא דומה לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו... והלומד מן הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן רבי אומר אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו יש קנקן חדש מלא ישן ויש ישן שאפילו חדש אין בו...
ופירש הברטנורא רבי פליג אדרבי יוסי ואמר כמו שיש חדש מלא ישן כך יש ילד שטעמו כטעם זקנים וכו' ואידך זיל גמור...
 
פִּתָרוֹן
פרק ד' משנה כ' רבי יוסי אומר הלומד מן הקטנים למה הוא דומה לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו... והלומד מן הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן רבי אומר אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו יש קנקן חדש מלא ישן ויש ישן שאפילו חדש אין בו...
ופירש הברטנורא רבי פליג אדרבי יוסי ואמר כמו שיש חדש מלא ישן כך יש ילד שטעמו כטעם זקנים וכו' ואידך זיל גמור...
התפארת ישראל כתב מפורש דרבי לא פליג אדר' יוסי. וכ"כ מפורש המהר"ל בדרך חיים. וגם מדברי מרכבת המשנה משמע שרבי בא לפרשו.
ומסברא צ"ע דברי הברטנורא, על מה ולמה ר' יוסי יחלוק על דברי טעם אלה של רבי.
חכם @בנימין לוריא, צריך הרבה ס"ד לכוון לדעתך.
 
חזור
חלק עליון