• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

הבלוג של הרב אהרן אופיר (@כמעיין המתגבר)

בלוג על גדולים וספרים קדמונים, מאת מחבר ספר "אור חדש" על טוש"ע
החיד"א בשם הגדולים ד"ה רש"י, כתב דרש"י דנדרים אינו רש"י, ויש להעיר דרבינו ישעיה בספר המכריע סי' צ, הביא דברים מרש"י בריש נדרים, ואינם לפנינו בפירוש המפרש שם, ומזה נראה לכאורה דרש"י פירש את נדרים אלא שאבד פירושו. החיד"א הביא ראיות שרש"י דאבות הוא מרש"י ודלא כהיעב"ץ, ע"כ, ויש להעיר דלגירסת כתב יד של פירוש רבינו יונה לאבות שהובא בספר פירושי הראשונים על אבות, מייחס רבינו יונה את הפירוש לרש"י באבות א,ה, וכן שבולי הלקט בשבולת רכ, ייחס את הפירוש לרש"י, ועל כן אין לערער בזה כלל. הפירוש הנדפס בגמרא במו"ק על מקום רש"י אינו מרש"י אלא הוא הפירוש המיוחס לרבינו גרשום, והפירוש למו"ק הנדפס מחדש מכת"י ומיוחס לרש"י הוא פירוש רש"י האמיתי, וכן מבואר להדיא בשבולי הלקט בהל' שמחות סי' כג, שמביא מדברי רש"י ומרבינו גרשום כמה זימני, והב"י בהל' חול המועד מביא...
השמטות הבית יוסף מתוקף מלאכתי לאסוף בספרי הנקרא אור חדש (אפשר לקבלו למייל ע''י בקשה למייל A0583234688@GMAIL.COM) אלפים רבים של שיטות ראשונים שלא נזכרו בספר בית יוסף, נודעתי מעט במה מצויה יותר השמטה ובמה פחות, וכשאני כותב השמטה כוונתי לומר שהושמטה דעת אותו ראשון במחלוקת שהביא הב''י. ואסכם כאן מעט מן הדברים. הב''י בהקדמתו לספרו כתב בזה הלשון: "נמצא שמי שיהיה ספר זה לפניו יהיו סדורים לפניו דברי התלמוד עם פירוש רש''י והתוספות והר''ן ופסקי הרי''ף והרא''ש והמרדכי והרמב''ם והגהותיו ומגיד משנה ורבינו ירוחם וספר התרומה ושבולי הלקט והרוקח ושערי דורא וספר התשב''ץ וספר העיטור ונמוקי יוסף וסמ''ג וסמ''ק וארחות חיים ותורת הבית והגהות אשירי וספר המנהיג והאגור וספר בעלי הנפש להראב''ד ותשובות הרא''ש והרשב''א והר''י בר ששת וה''ר שמעון בר צמח ומהר''י...
בספר זה נאספו רבבות שיטות של ראשונים שלא נזכרו בבית יוסף, וסודרו על סדר סימני הטוש"ע בכל אורח חיים יורה דעה אבן העזר וחושן משפט. כמו כן נמצאים בו הגהות והערות על הרבה ספרי ראשונים ואחרונים, ובתוכם ספר שם הגדולים להחיד"א, ושם נזרעו זרעי המאמרים המצורפים בבלוג זה. מצורף כאן קישור קבוע שבו מועלים תמיד המהדורות המעודכנות של הספר ואפשר להורידו משם. https://drive.google.com/file/d/117KIZemP8lZEgdOo20GyyNKVsYEG0585/view?usp=sharing אבקש שתעשו עמדי חסד של אמת ותעבירו קישור זה או את הקובץ של הספר לכל מי שעוסק בחיבור בהלכה או לכל מי שאסיפה זו עשויה לסייע לו, וה' ימלא שכרכם מן השמים. אגב אני מחפש מי שיכול לסייע בהדפסה מועטת של כעשרים ספרים (כל ספר ב' כרכים) עם כריכה רכה, בעלות של כאלף מאה ש"ח, וכל המהדורה ההיא תיהיה קרויה על שמו ולזכותו.
מי הוא רבו המובהק של הריטב''א החיד''א בשם הגדולים ד''ה הריטב''א, הביא מהיד מלאכי שהרמ''ה היה רבו המובהק של הריטב''א כיון שכן מוכח מזה שכתב הריטב''א "כן דעת מורי המובהק הר''ם", ואין מובהק אלא אחד. והקשה החיד''א על דבריו שאף על הרא''ה הריטב''א כותב מובהק, ומכל מקום לא סתר החיד''א את דבריו. אמנם נראה שטעות נפלה כאן, שהרי הרמ''ה הוא חבירו של הרמב''ן, כמו שכתב החיד''א שם בד''ה רבינו מאיר בן רבי טורדוס הלוי. ויש לחזק את דברי החיד''א האלו, שהרמב''ן בב''ב לד. ד''ה והוי יודע, מביא ששאל שאלה לרב ר''מ נשיא נשיאי הלוי נ''ר, ומסיים הרמב''ן שם, זה השיב הנשיא הגדול שפתים ישק משיב דברים נכוחים, ע''כ. וכן בתחילת ברכות מביא הרמב''ן דבר שנתקשה בו בילדותו, וכותב וכיון שנהגו הוצרכתי לשאול את הרב רבי מאיר הלוי, ע''כ, וא''כ הרמ''ה קדם הרבה לריטב''א, שהרי...
האם מחבר משמרת הבית הוא הרשב''א שורש מאמר זה מקורו בהערותי על שם הגדולים להחיד''א, שהם חלק מספרי "אור חדש" שאספתי בו על סדר כל הטוש''ע רבבות שיטות ראשונים שלא נזכרו בבית יוסף. החיד''א בשם הגדולים ד''ה הרשב''א, הביא שכתב הגינת ורדים שקבלה בידו שמשמרת הבית הוא להרשב''א, והחיד''א כתב דאין צורך לדברי קבלה בזה כי הוא מבואר בתשובותיו, והביא החיד''א ב' ראיות. הרשב''א בתשובה ח''א סי' רסא כתב ומן הדומה לא ראית מה שכתבתי במשמרת הבית. הרשב''א בתשובה ח''ג סי' שסג האריך לדחות את דברי בדק הבית לרא''ה, וכתב לשואל ולרוב פשיטות דברי הבטלה אשר שם לא ראיתי לשפוך בה דיו, ע''כ, והיינו שלא שפך דיו בספרו משמרת הבית. הנה, אחרי הדברים והאמת האלה שכתב החיד''א לא נותר הרבה מקום לדון בזה, אלא שהיו שפקפקו שאולי תשובות אלו אינן מהרשב''א, על כן אמרתי להוסיף בזה...
הראב"ד והרז"ה מאמר זה כקודמיו, שורשו בהערותי על שם הגדולים להחיד"א, שנכתבו בספר אור חדש שנאספו בו על סדר כל הטוש"ע רבבות שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י, ואפשר לקבלו במייל ע"י בקשה ל- A0583234688@GMAIL.COM מאמר זה אינו עוסק בדברים המפורסמים על הראב"ד והרז"ה וכן אינו עוסק במה שכבר כתב עליהם החיד"א בשם הגדולים, אלא הוא מעט תוספת על הדברים המפורסמים. הציונים במאמר הם על פי ש"ס עוז והדר. הראב"ד והרז"ה חיו באותו זמן ומקום החיד"א הביא בספרו שם הגדולים ד"ה רבינו זרחיה, שמהקדמת הרז"ה לספרו המאור רמוז שהיה גר בלוניל, ע"כ. והראב"ד בעל ההשגות מכונה בפי הראשונים הראב"ד מפושקרייא, ולהלן אביא שהראב"ד היה גם בנרבונא, ושלוש ערים אלו הם באיזור חבל פרובנס שבדרום צרפת, והוא נקרא בלשון הראשונים (כגון המנהיג) פרובינציא. החיד"א שם, הוכיח מכמה מקומות שהרז"ה...
חזור
חלק עליון