• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

ברכות התורה

#2
ב"ה
שלום וברכה.
שאלה מצויינת.
אולם יש לדעת, שקבלת הוראות מרן הש"ע אינה מחייבת מדינא אלא בענייני הלכה התלויים ב"אסור ומותר, חייב ופטור", כלומר שאם מרן פסק לאסור איזה דבר, אנו מחוייבים לאסור, ואם פסק להתיר, אנו מחוייבים להתיר, ואיננו רשאים לאסור את שהתיר או להתיר את שאסר. וכן אם פסק לחייב איזה דבר, אנו מחוייבים לחייב, ואם לפטור איזה דבר אנו מחוייבים לפטור, ואיננו רשאים לסמוך על דעות החולקים.
אבל בדברים שאינם תלויים בעיקר הדין, כגון בשינויי נוסחאות, שאינם לאסור ולהתיר, לחייב ולפטור, אלא רק ענין של סדרי עדיפויות, אבל מצד הדין הכל מותר, (חוץ מנוסחאות שיש בהם בעיות הלכתיות), זה אינו בכלל קבלת הוראות מרן הש"ע.
ודבר זה נלמד ממ"ש מרן זיע"א בשו"ת יחוה דעת ח"ב (סי' מב) וז"ל: ואין מנהגינו לתפוס להלכה כדברי האר"י ז"ל אלא בעניני תפלה וכדומה, בדברים שיסודתם בהררי קודש על פי הקבלה, אבל בעניני הלכה אין לזוז מדברי הפוסקים. עכ"ל. ומבואר, דבענייני הלכה, כלומר שהם תלויים באסור ומותר, אנו מחוייבים לדברי הפוסקים, משא"כ בענייני תפילה כגון נוסחאות וכדומה, שאינם תלויים באיסור והיתר. וכבר ביאר היטב יסוד לזה מרן הבית יוסף בשו"ת אבקת רוכל (סי' כח), ע"ש ותרווה צמאונך.
וכמו כן בנידון השאלה, עי' מגן אברהם ואליה רבה בשם כל האחרונים, שכבר נהגו הכל לומר וחיי עולם, וכו הוא במשנה ברורה. ואם כן יש לנו לילך אחר דברי הפוסקים כל שאינו אסור מן הדין לפי דעת מרן השלחן ערוך.
בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'