• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

האם מותר לאישה ללמוד נהיגה עם מורה גבר?

#1
שלום וברכה,

האם מותר לאישה ללמוד נהיגה עם מורה גבר וכן גם לגבי בוחן של טסט? תודה.
 
#2
שלום וברכה
יש להשתדל מאוד שאשה תלמד אצל אשה וגבר אצל גבר, וכמו שכתב מרן בשולחן ערוך (אבן העזר סימן כא ס"א) צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד. וכתב הבית שמואל (שם ס"ק א)
לפי שנפשו של אדם מחמדתן לכן כתב מאוד מאוד וכו' ואף על גב דאמרו חז"ל מיעוט בעריות, מ"מ אם רגיל בחטא זה קשה לפרוש יותר משאר עבירות.
ובפרט שמוכרח שיושבים קרוב ויכולים בקל להכשל בנגיעה, וקשה מאוד להנצל מהרהור, בפרט שהוא למשך זמן ארוך.
וכל שיש אפשרות ללמוד כך יש להשתדל בזה, אולם בבוחן טסט אם יש אפשרות לבחור בוחן, ודאי שראוי אשה תבחן אצל אשה וגבר אצל גבר, אולם כשאין בידו הדבר אפשר להקל, כיון שהוא לצורך פרנסה וכדו', כמובן להשמר בדרכי הצניעות בכל מה שאפשר.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'