• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

חדר יחוד

#2
ב"ה
שלום וברכה.
כבר נטפל לזה מרן הראש"ל שליט"א בילקו"י שביעית ובעוד מקומות, וכן במכתבים שכתב תשובות לשואלים, והנני להעתיק אחד המכתבים שכתב בזה, וז"ל:

בס"ד, ‏ה' אייר תשע"ד

961-2/ע"ד

לכבוד היקר ונעלה החתן החשוב ה"ה אליהו אמדו נ"ישלום רב!במענה למכתבך הנני להשיב:

אמנם המנהג כיום לתת לראש הישיבה לערוך חופה וקידושין. אולם יש להבהיר שאין להכריח את הבחורים לבטל מנהג רבותינו הקדמונים, מדורי דורות, כדי לנהוג כמנהגו של ראש הישיבה, כי בדברים כאלה צריך לילך אחר מנהג החתן. וכל ראש ישיבה שמעריך באמת את גדולי רבותינו הספרדים, כמו מרן החבי"ב בעל הכנה"ג, וכדומה, לא יכריח את החתן לשנות ממנהג רבותיו. וכגון לענין חדר יחוד מיד לאחר החופה, שהספרדים מעולם לא נהגו לעשות חדר יחוד אחר החופה, שאין ברכות הנישואין כברכת המצוות שצריך להיות עובר לעשייתן, אלא דינם כברכות השבח שא"צ בהם עובר לעשייתן, אלא שיהיה ניכר על מה בירכו ברכות אלה. תדע, שהרי אנו מברכים שבע ברכות גם בחופת נדה הגם שאינה ראויה לייחוד. ועל כרחך שבברכות השבח אין צריך עובר לעשייתן. וכן כתבו כנסת הגדולה, הרב שער המלך, ועוד מגדולי רבותינו. ולצערינו יש שאינם יודעים דבר זה, או שאינם רוצים לדעת מתוך חוסר הערכה לגדולי רבותינו, וכופים את תלמידיהם לנהוג בכל מכל כל כמנהגם. וכן לא יעשה.וכן מנהגינו היה מאז ומתמיד (כ - 850 שנה) להשביע שבועה חמורה, כעדות מרן הבית יוסף בהלכות חליצה (סימן קסט סעיף מו), וכן הרדב"ז ומהריק"ש ועוד רבים מגדולי רבותינו, ולא מפני שיש לנו קושיא נדחה דברי מרן הב"י וכל הגדולים שעמו, ונבטל מנהגינו המבוסס על פי דעת הקדמונים. ולכן על ראשי הישיבות להנהיג כן אצל חתן ספרדי. ובהיות ואותם ראשי ישיבות שליט"א הם אלה שחינכו את הבחור, והבחור נהנה מהישיבה הן מבחינה גשמית, והן מבחינה רוחנית, ולכן מדין הכרת הטוב יש לתת לראש הישיבה לערוך חופה וקידושין, אלא שיסבירו להם שאנו רוצים לנהוג כמנהג רבותינו בבחינת ויגבה לבו בדרכי ה'. וגם רבני המקום מבינים זאת.ואם יש אילוצים ומחוייבות של הצדדים מדין קירבה או הכרת הטוב, לתת לראש הישיבה דוקא לסדר קידושין, והוא מתעקש לעשות כמנהג האשכנזים, וכופה את החתן בכל מיני דרכים לעשות כמנהגם, וכפי שכתבת במכתבך שאם לא תעשה כדבריו לא ישלח את הרבנים והבחורים בישיבה לשמחך בחופה, בזה לא תהיה לך ברירה אלא לנהוג כפי הנחיותיו, ובעזה"י תשאף לגדול בתורה ולפתוח ישיבה ולהנהיג את הבחורים כמנהג רבותינו מדורי דורות. וכן לענין פאה נכרית לכלה, אם ראש הישיבה שלך מתעקש בדבר שתעשה חדר יחוד מיד החופה, אל לך לעשות מריבות, כדי שלא תפסיד את שמחת חתן וכלה, אלא מיד לאחר חדר יחוד תחבוש הכלה פאה נכרית, שהרי אסור לה ללכת בגילוי ראש לאחר שהיה יחוד, ואחר החתונה לא תשתמש יותר בפאה הנכרית, אלא תנהג כאמותינו הקדושות שמעולם לא חבשו פאה נכרית, כעדות השדי חמד. [ואף אם יהיה ילד קטן בחדר יחוד, או שהדלת לא תיסגר לגמרי, גם בזה לדעת הרמב"ם עצם הדבר שמביאה לתוך חדר, הוי יחוד, וצריכה לכסות את ראשה. וזו אחת הסיבות שלא נהגנו בחדר יחוד, כדי שהכלה לא תצטרך לכסות את ראשה. ובערוך השלחן הגדיר מנהג כיו"ב כמנהג מכוער].והנני לברככם שתזכו להקים בית נאמן בישראל, בבני חיי ומזוני, תורה וגדולה במקום אחד, באהבה אחוה שלום ורעות, ושובע שמחות.

בברכת התורה,​


יצחק יוסף​

ראשון לציון הרב הראשי לישראל​

ונשיא בית הדין הרבני הגדול​
 
#4
ב"ה
איני יודע אם מופיע היכן שהוא, אבל הוא נמצא בידי מקבל המכתב.
אצלנו יש אותו בתוך מאגר מכתבים שמרן שליט"א כתב לשואליו.
אבל דברים אלו נכתבו ונדפסו גם בעוד הזדמנויות, ראה נא בילקו"י שביעית מהדו"ב בענין סמכות ראש הישיבה מדין מרא דאתרא, שם גם כתב דברים אלו, ובעוד מקומות שצריך לחפש קצת ולמצא.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'