• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

מצב שעושים תפילה ללא חזרה

#1
שלום וברכה,
האם כשיש מניין מצומצם[עשרה בדיוק] ויש ספק אם יענו תשעה לעשות תפילה ללא חזרה?
שמעתי שיש מי שמדייק מהילקוט יוסף שיש לנהוג כן [תפילה ללא חזרה].
אשמח לקבל מקורות[אם יש]
תודה רבה מראש!
 
#2
שלום וברכה
אכן בילקוט יוסף (תפילה כרך ב סימן קכד סי"ז עמוד קפה) כתב
ומכל מקום אם אין בבית הכנסת אלא מנין בצמצום, ומתוכם ישנם אנשים שמשוחחים זה עם זה בחזרת השליח ציבור, ואינם נזהרים לענות אמן אחר ברכותיו, עדיף יותר להתפלל תפלה אחת בקול רם, כדי לומר קדושה, בין בשחרית ובין במנחה. ואף במקום שיש ספק בדבר אם התשעה מכוונים ועונים אמן, עדיף שיתפללו תפלה אחת, ולא יכנסו בחשש ברכות לבטלה. אבל בסתם אין לחוש שמא חלק מהמנין לא יענו אמן אחר ברכות השליח צבור, שהכל בחזקת כשרים, ואפילו אם המנין בצמצום יאמר השליח צבור חזרה כדת וכדין. ע"כ.
 
#3
תודה רבה כבוד הרב גם על המהירות של התשובה וגם על מקורות וכו.
מחילה אבל יש עוד שאלה:
אצלנו יש 1-2 שמאריכים בתפילתם[עד ברכת כהנים בחזרה בערך]
במקרה כזה האם עושים חזרה או לא?
שוב סליחה ותודה![פשוט בגלל המצב אנחנו בדיוק עשרה מתפללים ויש דיונים מה לעשות...]
 
#4
שלום וברכה
מרן הראש"ל שליט"א בילקוט יוסף (שם סט"ז)כתב ומכל מקום אם אחד מהעשרה מאריך בתפלתו, או שבא לבית הכנסת באיחור, והוא נמצא באמצע תפלת שמונה עשרה, אף על פי שאינו יכול לענות עמהם, מצטרף לעשרה, ומעיקר הדין רשאי השליח צבור להתחיל בחזרת התפלה, ואינו צריך להמתין לו עד שיסיים תפלתו, דכל בי עשרה שכינתא שריא (סנהדרין לט א). וכל שכן לענין קדיש, שאפשר לומר קדיש גם אם שלשה או ארבעה מתוך העשרה עדיין לא סיימו את תפלת שמונה עשרה. [ויש חולקים ואומרים שדוקא לענין קדיש וברכו מצטרף לעשרה אף על פי שאינו יכול לענות עמהם, אבל לגבי חזרת השליח צבור אין להקל כלל, אלא צריך שיהיו תשעה עונים. והעיקר כסברא ראשונה]. ומכל מקום היכא דאפשר ואין הדבר גורם לטורח צבור כל כך, טוב להמתין לו, ולא יתחיל השליח צבור בחזרת התפלה עד שיסיים את תפלתו.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'