• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

קריאת שמע עם ר"ת

#1
הב"י בס"ס לד כתב בשם המהרי"ל שמי שמניח תפילין דרש"י בתפלה ואחר התפלה מניח תפילין דר"ת 'אם ידאג שלא יהא כמעיד עדות שקר בעצמו יקרא בהם שמע והיה אם שמוע'. וכך פסק בש"ע שם שיקרא בהם ק"ש. השאלה היא כשמניח ר"ת אחרי סוף זמן ק"ש האם גם בזה צריך לקרוא ק"ש? שהרי בשעה זו אין שום מצוה בקריאת שמע. ועוד שהרמ"ע מפאנו שהביאו ביבי"א ח"א ס' ד אות ו וחזו"ע ארבע תעניות עמ' שסח כתב שאף אם התפלל בלא תפילין, אם מניח במשך היום לא הוי מעיד עדות שקר. ומשמע שלא צריך לקרוא ק"ש בשעה שמניח התפילין. או שמא יש חילוק בין הנחת תפילין של רש"י ור"ת. לבין לא הניח כלל?
 
#2
שלום וברכה
אם מניח תפילין של ר"ת אחר זמן קריאת שמע, אינו מוכרח לקרוא עמהם קריאת שמע דוקא, רק מצד קבלת עול מלכות שמיים יש מעלה בקריאת שמע אחר זמנה, ולא מדין חיוב קריאת שמע בזמנה מפני שעבר, ומה שכתב מרן לקרא עמהם קריאת שמע הוא על הצד הטוב וכך נכון לעשות לכתחילה כשאפשר שקורא קריאת שמע בזמנה, לקרוא גם עם תפילין של ר"ת שהוא ודאי קורא ומניח ומקיים, רק כשנאנס אמרינן שיקרא לפני שיעבור זמנה אף בלא תפילין על דעת שיניח תפילין מאוחר יותר, ומשום כך במקרה זה אינו נקרא מעיד עדות שקר, כיון שדעתו להניח.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'