כוונה בתפילה

 1. ע

  כוונה שאינה פשטית בתפילה האם מועילה

  הסתפקתי האם אדם המכוון בתפלה כוונה שאינה פשט הדברים, האם יוצא יד"ח. וכגון בברכה האשונה בתפלת לחש שבתיבות "מלך עוזר ומושיע ומגן" שפשט המילים הוא עוזר-מסייע לאדם בצרתו, מושיע-מחלצו מהצרה, ומגן עליו שלא תבוא עליו הצרה. וכיון עוזר-לעמו ישראל, מושיע-אותנו בכל דור ודור, ומגן-עלינו. הספק עלה מחמת מה...
 2. א

  מה הכוונה ב"איה מקום כבודו"

  מעודי הייתי שואל את עצמי, מה הכוונה במה שכולנו אומרים בכתר וכו' "כבודו מלא עולם ומשרתיו שואלים איה מקום כבודו", הרי אם "כבודו מלא עולם" מה מקום יש עוד לשאול "איה מקום כבודו"?
 3. ה

  כוונה בשם "אלוקינו"

  תשובת מו"ר עמוד ההוראה שליט"א בענין כוונת השם "אלוקינו" שיש לכוון בו "משגיח עלינו".
 4. ה

  כוונה בתפילה מול דקדוק בתפילה

  יש לשאול לגבי אדם שזה מקרוב חזר בתשובה, ולכן אינו מורגל בקריאה לפי כללי הדקדוק המדויקיים, כגון שמבטא אות עין כאלף, וכן לא יודע מתי להניע השווא וכד', ואומר אותו אדם שאם הוא ישתדל לדקדק בכל הענינים הללו וודאי שיפסיק את כוונת התפילה הנצרכת. ויש לשאול מה הדרך הנכונה להורות לו. דרשו חז"ל במדרש שיר...
 5. ק

  הכוונה בשם אלקינו

  הכוונה בשם אלקינו א) פסק הטור בסימן ה' וז"ל- ויכוין בברכותיו פירוש המלות שמוציא מפיו. ובהזכירו השם יכוין פי' קריאתו באל"ף דל"ת לשון אדנות שהוא אדון הכל ויכוין עוד פי' כתיבתו ביו"ד ה"א לשון הוי"ה שהוא היה והוה ויהיה ובהזכירו אלהים יכוין שהוא תקיף אמיץ אשר לו היכולת בעליונים ובתחתונים כי אל לשון...
חזור
חלק עליון