פלפולא דאורייתא - הרב רפאל סויד

מצורף של השבוע, עם הוספות על שבוע שעבר.
 

קבצים מצורפים

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא 18 - חצי שיעור בבל יראה - והוספות על הסייבר בהלכה.pdf
  477.5 KB · צפיות: 23
מצורף העלון השבועי.
מש''כ באות א' שסייבר נחשב היזק ניכר כיון שהוא ניכר שהלא המחשבים לא עובדים וכיוצא בזה- לדידי אין דבריו נראים כיון שההיזק של הסייבר הוא לא ניכר שהווירוס לא ניכר ורק ''התוצאה'' של הוירוס ניכרת ודוק
 
מצורף הערות בענייני פסח
מש''כ באות ג' להקשות מדוע לא גזרו שלא ימולו בשבת שמא ילך ללמוד אצל חכם ותי' שאין הכל בקיאין -יש לתמוה שהיה לו לשאול ניחש שמא יקחו דרך רה''ר את הסכין כדי למול שהלא אין הלכה כר''א שאפילו מכשרי מילה דוחים ומש''כ לתרץ שהמוהלים הם חכמים לא ידעתי מאי קאמר.
מש''כ באות ד' שריבית של מאה פרוטות האם הויא מאה עבירות או עבירה אחת תלוי במח' האחרונים האם בגזילה עוברים על כל פרוטה ופרוטה או לא-יש לדון בזה שדוקא בגזילה יש צד שכל פרוטה זה איסור שכגוזלו בעוד פרוטה ובעוד פרוטה אבל בריבית מסתבר שלכו''ע הויא איסור אחד כיון שהאיסור הוא בקציצה ואע''פ שבגמרא בריש איזהו נשך הגמרא מדמה בין גזל לריבית זה לא בצורה של האיסור אלא בתוכן האיסור.
מש''כ באות ח' בשם הגרמ''ב זילברברג- עדיין יש להקשות שימכור לקטן שיגדיל לאחר הפסח מיד.
מש''כ באות ט' בשם הגר''ג נדל הם דברים תמוהים שהלא יש איסור אכילה או שתייה של חמץ אבל לנשום אדים של חמץ ואולי כוונתו לאיסור הנאה ותמוה
 
נערך לאחרונה:
מש''כ באות ג' להקשות מדוע לא גזרו שלא ימולו בשבת שמא ילך ללמוד אצל חכם ותי' שאין הכל בקיאין -יש לתמוה שהיה לו לשאול ניחש שמא יקחו דרך רה''ר את הסכין כדי למול שהלא אין הלכה כר''א שאפילו מכשרי מילה דוחים ומש''כ לתרץ שהמוהלים הם חכמים לא ידעתי מאי קאמר.
מש''כ באות ד' שריבית של מאה פרוטות האם הויא מאה עבירות או עבירה אחת תלוי במח' האחרונים האם בגזילה עוברים על כל פרוטה ופרוטה או לא-יש לדון בזה שדוקא בגזילה יש צד שכל פרוטה זה איסור שכגוזלו בעוד פרוטה ובעוד פרוטה אבל בריבית מסתבר שלכו''ע הויא איסור אחד כיון שהאיסור הוא בקציצה ואע''פ שבגמרא בריש איזהו נשך הגמרא מדמה בין גזל לריבית זה לא בצורה של האיסור אלא בתוכן האיסור.
מש''כ באות ח' בשם הגרמ''ב זילברברג- עדיין יש להקשות שימכור לקטן שיגדיל לאחר הפסח מיד.
מש''כ באות ט' בשם הגר''ג נדל הם דברים תמוהים שהלא יש איסור אכילה או שתייה של חמץ אבל לנשום אדים של חמץ ואולי כוונתו לאיסור הנאה ותמוה
תשלח לו את זה למייל: zx0527103930@gmail.com
 
מצורף העלון השבועי.
 

קבצים מצורפים

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא 21 - בענייני מכירת חמץ וחמץ שעבר עליו הפסח.pdf
  406.1 KB · צפיות: 13
מצורף הגליון השבועי.
 

קבצים מצורפים

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא 22 - בענייני ספירת העומר.pdf
  428.1 KB · צפיות: 11
מצורפים העלונים האחרונים (וגם גיליון 19 שמשום מה לא הועלה).
כמה מהם ממש חשובים.
 

קבצים מצורפים

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא 25 - ספק טומאה בבתי חולים.pdf
  375.2 KB · צפיות: 12
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא 24 - שאלות הלכתיות בעקבות אסון מירון.pdf
  408.3 KB · צפיות: 8
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא 23 - דרכי הזכרון 2 - ודרכי הלימוד.pdf
  443.7 KB · צפיות: 10
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא 19 - ט''ו קושיות בענין יו''ט שני של גלויות - והוספות בענ...pdf
  421.8 KB · צפיות: 8

קבצים מצורפים

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא - לאוסף גליונות דרכי הזיכרון - נמסר במסגרת '...pdf
  589.4 KB · צפיות: 5

קבצים מצורפים

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא 26 - כללים בש''ס.pdf
  419.5 KB · צפיות: 3
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא 27 - הערות בענייני גירות.pdf
  455.4 KB · צפיות: 4
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא 28 -בענין סוטה שאוסרת את המים בקונם.pdf
  388.4 KB · צפיות: 4
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פלפולא דאורייתא 29 - בענין בענין נאמנות על המעשרות - ר...pdf
  477.3 KB · צפיות: 5
שם כותב זאת.
וכך הוא סיכם זאת בשו"ת שבט הלוי חלק ה ס"ס קצט
"וכבר כתבתי לעורר בהקדמת שבט הלוי ח"א שגם נשואות אלו ההולכות בפאה נכרית אסורים שתהי' הפאה נכרית סתורת שער כי עצם הסתירה הוא דבר פגום ופריצות גדולה יעש"ה, ומש"כ קצת אחרונים שהבתולות הולכות כך ואין חשש, הלב יודע ומכיר שגם בזמנינו פריצות הוא, והצנועות מתרחקות מזה. +ע"ע ח"ו סי' קצ"ט+
הרב ואזנר כותב מפורש במקום שציינת שהוא לא נכנס לזה מפני שגדולי עולם כבר אמרו שהם לא מכריעים בזה בגלל שרבים טועים - מזידים בזה ולכן הוא לא רוצה להכנס לזה... מפורש! אבל כתב שכל גדולי עולם אסרו את זה! וכל הנידון שלו בהקדמה לח"א ובשו"ת ח"ה זה לגבי שיער פרוע ואמר שכמו ששיער רגיל אסור פרוע, אז גם אם היא מהנשים שלוקחות פאה נכרית (וזה אסור כדלעיל), זה לא יפתור לה את בעיית השיער פרוע, כי גם שיער פאה נכרית הוא לא צנוע.
ובענין הפוסקים האחרונים שאוסרים, הביאם מרן ביבי"א ובנו מרן שליט"א, ואלו הם (רשימה חלקית, והוספתי מעצמי מידיעה בסוגריים מרובעות):
הגרי"ח זוננפלד, הגה"ק איש מצליח, ר' שמואל סלנט, מאורי אור, ישכיל עבדי, [מוהר"ר עזרא עטייה, בבא סאלי זיע"א, חכם בן ציון], תשובה מאהבה, [הגר"מ לוי זצ"ל, הגרי"ש אלישיב, הג' ר' שמואל אוירבאך, הגר"מ מאזוז שליט"א, הגר"מ שטרנבוך] ועוד ועוד.
שאלה אחרת אשאל אותך:
מי מהגדולי הדורות האחרונים התיר פאה נכרית??? מילא ראשונים - עוד יש, אבל מימינו אנו??? מי???
א. הרב גרוס, [ודחאו מרן בעל ילקוט יוסף בשתי ידיים], ב. הרב אופיר מלכא, [וכל מי שיראה דבריו ידחה בשתי ידיים], והרב בעל מנחת רפאל [שעוד לא התחיל לראות את דעות האוסרים כמבואר להדיא בדבריו שלא ראה אוסרים...]
ואלו לא גדולי הדור, במחילה מכבודך, אלו ת"ח שבדור כולם אהובים כולם מכובדים, אבל האמת אהובה מכל.
 
חזור
חלק עליון