• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מנהג לאכול מצה בפסח שני

#1
שלום,
רציתי לדעת לגבי מנהג אכילת מצה בפסח שני למנהג הספרדים:

מתי אנחנו אוכלים את המצה בפסח שני ?
בליל יד אייר או ביום יד אייר, כל היום או ב יד אייר בבין הערביים, כלומר אחרי חצות עד צאת הכוכבים או בליל טו אייר ?

אשמח לתשובה
בברכה,
 
#2
בילקוט יוסף החדש על ספירת העומר כתב שאף שיש שכתבו לאכול מצה מ"מ אין מנהגנו לאכול. ובהערות כתב שגם החזו"א לא הוה ניח"ל ממנהג זה. וכן הגרי"ש אלישיב אמר שאין עניין לאכול אך אין בזה משום בל תוסיף. ע"ש
ולשאלתך, הרב הביא שם שהקשו (כמדומני הגאון ממונקטש) מניין נהגו לאכול מצה בי"ד הרי בזמן בית המקדש אכלו מצה בליל טו' כמו שאנו אוכלים בליל טו' ניסן? ותרצו, שזה משום חשש של בל תוסיף, כי אם יאכלו מצה בזמן הראוי לו, כלומר בליל טו אייר, יש בזה יותר חשש ומחזי לבל תוסיף.
 
#3
לגבי איסור ב"ת , תמהני והלא אינו מכוון לשם מצווה. ונקטינן מצוות צריכות כוונה וה"ה לגבי איסור בל תוסיף (כמ"ש מג"א סי' תרנ"א סקכ"ז משמיה דרבנו ירוחם נתיב י"ג ח"ג, וכ"מ במלחמת הרמב"ן בסוגיא דמצוות צריכות כוונה בר"ה כ"ח:, וכ"כ במנח"ח מצוה תנ"ד אות ו'), וה"נ שהט"ז פליג ע"ז מ"מ אם הוא אוכל ביום אין בזה איסור בל תוסיף שאין זה זמן מצווותו (ועי' בזה בספר העמוק כלי חמדה פרשת ואתחנן שהאריך בזה משמיה דהאבני נזר זיע"א).
 
#4
לפי מה שהבנתי שם לא הכוונה שיעבור ממש על בל תוסיף. אלא דומיא דסוכה, שאם יושב בסוכה בשמיני באר"י צריך לפסול מעט הסוכה משום דמחזי כבל תוסיף. וה"ה הכא שאוכל מצה בזמן שהיה ראוי לאכול מצה בזמן ביהמ"ק לפחות לחלק מישראל. הוי מחזי כב"ת
 
#5
הן שפיר קאמרת, ברם ממשמעות הראשונים שם בסוכה נראה שזה רק מיחזי מכיון שזה המשך רציף לימי אכילה.
ולא בכדי הכריע מרן (עי' בחזונו פסח הלכות אכילת מצה בער"פ (אינו לפני)) שאפילו אם נימא שיש איסור לאכול מצה בע"פ, אך על איסור ב"ת אינו עובר, ושולח חיציו ליבי"א ח"ט, יעו"ש), כי לפני זמן קיום המצווה אין "מחזי" אלא לאחריה .
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'