• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

פסק הלכה ממרן הרב יצחק יוסף בעניין הדלקת נרות שבת במנורת לד

#4
לפי דברי מרן הראשל"צ יוצא שלד הינו ממש שלהבת וא"כ יהא אסור בטלטול (עי' שבת מז.) ואפילו לצורך גופו / מקומו יהיה איסור כנר ממש ?
אין בו את החשש של כיבוי והעברה כבנר, ולכן לכאורה יהיה מותר בטלטול לצורך גופו, יש בזה בחזו"ע לגבי תנור חימום חשמלי
 
#5
בדברי מרן הראש"ל שליט''א בשיעור הסביר שנורת לד אין בה אש ולכן הדלקה שלה היא דרבנן ונפק"מ שבות דשבות וכו'.
אבל בענין הברכה זה אחרת כמו שהסביר
 
#6
מה שכתב ה'חכם' הנ"ל שאין בן את החשש של כיבוי, והלא האיסור הוא לא משום שמא יכבה אלא שהוי בסיס לדבר האסור כמ"ש בגמרא שבת ריש מ"ז עמוד א', יעו"ש .
וא"כ נכון שבלד אין חשש של כבוי מ"מ אם יש בו שלהבת כפי שכתב מרן הראשון לציון שליט"א במכתב הנ"ל (המופיע לעיל) ולכן שפיר שייך לברך על ההדלקה, א"כ יהא אסור ואיני מבין את החילוק.
אלא א"כ לפי דברי מרן מלכא שליט"א ההגדרה של שלהבת הינה אחרת, ולא זכיתי את לבבי לדעת מהי ? והלוואי יפנה אותי כבודו שלי"ט למראה מקום בספרי מרן האם הוא מגדיר מה האיסור של שלהבת שגדולי הפוסקים לא הגדירו זאת באופן כה ברור. (ולכן רבים החמירו בטלטול כמו הרב אלישיב והרב קרליץ זצ"ל ויבלחט"א רבי משה שאול קליין ועוד).
 
#7
מה שכתב ה'חכם' הנ"ל שאין בן את החשש של כיבוי, והלא האיסור הוא לא משום שמא יכבה אלא שהוי בסיס לדבר האסור כמ"ש בגמרא שבת ריש מ"ז עמוד א', יעו"ש .
וא"כ נכון שבלד אין חשש של כבוי מ"מ אם יש בו שלהבת כפי שכתב מרן הראשון לציון שליט"א במכתב הנ"ל (המופיע לעיל) ולכן שפיר שייך לברך על ההדלקה, א"כ יהא אסור ואיני מבין את החילוק.
אלא א"כ לפי דברי מרן מלכא שליט"א ההגדרה של שלהבת הינה אחרת, ולא זכיתי את לבבי לדעת מהי ? והלוואי יפנה אותי כבודו שלי"ט למראה מקום בספרי מרן האם הוא מגדיר מה האיסור של שלהבת שגדולי הפוסקים לא הגדירו זאת באופן כה ברור. (ולכן רבים החמירו בטלטול כמו הרב אלישיב והרב קרליץ זצ"ל ויבלחט"א רבי משה שאול קליין ועוד).
אני לא בסוגיא כעת, אבל כמדומני שהבנתי ששלהבת שאין בה חשש שתכבה אינה נחשבת איסור (מקוצה מחמת גופו) לעשות הנתון מתחתיה בסיס. [לכל היותר יהיה דינה ככלי שמלאכתו לאיסור]
 

קבצים מצורפים

#8
מש"כ שהסיבה לאסור שלהבת לא משום מכבה, כ"כ ברש"י שבת ריש מז., יעו"ש.
מה שהבאתם מהחזו"א שהסיבה לגזור שלהבת משום דקבוע במקומו, כבר הקשה עליו במנחת שלמה (ח"א י"ד) שהרי נר כן הדרך בחול (בזמניהם) לטלטל, וסיבת האיסור של שלהבת כי נוצר כל הזמן אש חדש, ובפנס שחוט להט לא חדש אל אהמשך ישיר מהחשמל כל הזמן - ולשיטתם יהא באמת מותר לצורך גופו ומקומו.
ולפי ה"נ שיש מציאות שיהיה נר גבי הדלק"נ שבת אך לא יהיה בזה האיסור של טלטול שלהבת ונפלא , ואתא שפיר דברי מרן הראשל"צ, ולא קשה מידי. (ועי' באורחות שבת ח"ב עמ' פז מה שהאריך בזה שהרב אלשיב ועוד החמירו אף בלד וכ"ש במנורה שיש בה חוט להט אש יוקדת).

האם ידוע לכבודו מה פסק מרן הראשל"צ בהדיא לגבי טלטול מנורת לד / חוט להט בשבת וביו"ט ?
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#9
האם ידוע לכבודו מה פסק מרן הראשל"צ בהדיא לגבי טלטול מנורת לד / חוט להט בשבת וביו"ט ?
בס"ד, ‏י"ב אדר תש"פ, 827-2/פ'

לכבוד
היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת הרב רבי אלחנן בראון נ"י

שלום רב,

לשאלתו אודות מנורת חירום הפועלת ע"י בטרייה, והאור המופק ממנה הוא לד, וקודם השבת הדליקו אותה, אם נכבה החשמל בערב שבת בלילה, האם מותר לטלטל אותה לחדר אחר כדי ליהנות מאורה.

הנה הבית יוסף (סי' רע"ט) הביא את דברי הריב"ש, שמבאר שכל איסור טלטול הנר משום השלהבת, והנה נעשה בסיס להאיסור שהוא השלהבת, וצריך לבאר מה איסור יש בשלהבת, והחזון איש (שבת סי' מ"א אות ט"ז) פירש וז"ל דלעולם אין דרך הנר לטלטל בשבת, דילמא תכבה, א"נ לעולם השתמשות הנר הוא במקומה, ואין דרך לטלטלה, ודבר שאין עשוי לטלטל כלל, אע"ג דנהנה ממנו בשבת חשיב מוקצה עכ"ל, ולפ"ז במנורת חירום שאין חשש שמא יכבה, וגם ההשתמשות במנורת חירום היא לא רק במקומה יש להתיר לטלטל, ודינה כמוקצה מחמת איסור שלצורך גופו או מקומו שרי, וכמבואר בספר ילקוט יוסף שבת כרך ב' (עמ' ח"ג) גבי מנורת חשמל, ובספר מנחת שלמה (סי' י"ד) פירש דכיון שהשלהבת הולך ומתחלף כל הזמן מעמוד ראשון לשני, ומשני לשלישי, וכו', והוא גם עיקר, לכן רואין אותו כדבר נפרד מכולם, וכיון דמ"מ אין בו ממש, ולאו בר טלטול הוא ככלים וכאוכלים, לכן יש עליו שם מוקצה. ע"כ, וגם לדבריו יהיה מותר לטלטל המנורת חירום, משום שהאור קבוע ואינו מתחלף, והרי הוא ככלי חשוב שראוי לשמוש, ויהא מותר לטלטלו בשבת ככלי שמלאכתו לאיסור.

וע' בספר ילקוט יוסף שבת כרך ב' (עמ' תפ"ג) שמותר להשתמש בשבת בסדין חשמלי המחובר לזרם החשמלי מע"ש, ואין בזה חשש מצד בסיס לדבר האסור, וכן אין לחוש בזה ששמא יגדיל או ימעיט את מדת החום בשבת, וה"ה במנורת חירום.

בברכת התורה,


יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא הרבנות הראשית לישראל​
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'