• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

ברכת הטוב והמטיב כאשר 2 היינות מונחים על השולחן, ודעתו לשתות משניהם? | גליון 8 אות ח

שאלה: האם יש לברך ברכת ה"טוב והמטיב" כאשר 2 יינות מונחים על השולחן, ומלכתחילה דעתו לשתות גם מהיין השני, וזאת בהנחה ששתי היינות טובים, והשני לא גרוע מהראשון. והאם הדין משתנה כאשר יש יין אחד על השולחן, אבל עדיין בדעתו להביא יין נוסף לאחר פרק זמן, מה דעת מרן הראש"ל בזה?

תשובה: לא מברכים ברכת "הטוב והמטיב" כאשר 2 יינות מונחים על השולחן, ומלכתחילה דעתו לשתות גם מהיין השני, (לפי שברכת הטוב והמטיב נתקנה על החידוש שיש בהבאת היין השני). אולם כאשר יש יין אחד על השולחן, ובדעתו להביא יין נוסף לאחר פרק זמן, מברכים ברכת "הטוב והמטיב" בהבאת היין השני.

אבל צריך לדעת באפן כללי, מרן הראש"ל שליט"א דעתו, שיש להמנע מלהגיע למצב שצריך לברך את הברכה הזאת. כי רבו פרטי ההלכה בזה, ובנקל אפשר להגיע לחשש איסור של ברכה לבטלה. ורק כאשר הגיע למצב שנתחייב בברכה זו בודאי, וברור לו שהוא יודע את פרטי ההלכה הזו, מתי מברכים ומתי לא, רק אז יברך ויודה לה' הטוב והמטיב.

למסקנה: יש להשתדל מלכתחילה שלא להגיע למצב של חיוב בברכת הטוב והמטיב, אבל אם אירע מצב שצריך לברך את הברכה הזאת, והוא יודע את כל כללי ההלכה בזה, אז הוא יכול לברך.
 
אני קורא ולא מאמין !!!!!!
להשתדל לא להגיע למצב של חיוב בברכה חביבה זו שהובאה בשוע ובכל הפוסקים רק מפני ספק שמא יגיע לכלל ברכה לבטלה . אתמהה אם יצאו הדברים תחת יד הראשל שליט"א.
 
אני קורא ולא מאמין !!!!!!
להשתדל לא להגיע למצב של חיוב בברכה חביבה זו שהובאה בשוע ובכל הפוסקים רק מפני ספק שמא יגיע לכלל ברכה לבטלה . אתמהה אם יצאו הדברים תחת יד הראשל שליט"א.
לשון מו"ר הראש"ל שליט"א בילקו"י רס"י קע"ה כת"י: וכיון שיש בדבר זה הרבה חילוקים לא הכל נהגו לברך ברכה זו, מחשש ספק ברכות, והמברך צריך שיהיה בקי בכל הפרטים, שלא ייכשל לברך ברכה זו במקום מחלוקת הפוסקים, ובפרט שלא הכל מבינים בטיב היינות ונהנים מהם, ע"כ. ומעתה פשוט שעדיף שמעיקרא לא יכניס עצמו לזה.
והיה ל @שלומיאל להזהר בלשונו כלפי מי שגדול הרה"ג @הרב שמעון ללוש שליט"א.
 
נערך לאחרונה על ידי מנחה:
אני קורא ולא מאמין !!!!!!
להשתדל לא להגיע למצב של חיוב בברכה חביבה זו שהובאה בשוע ובכל הפוסקים רק מפני ספק שמא יגיע לכלל ברכה לבטלה . אתמהה אם יצאו הדברים תחת יד הראשל שליט"א.
ראשית כל אתמה תמיהה לתמיהתך וכי חסר דוגמאות בש"ס ופוסקים לכיו"ב?! ובתקופת חז"ל אף ביטלו מ"ע דאורייתא [כגון תקיעת שופר בשבת וכדו'] משום חשש איסור, ובוודאי שמסור בידי חכמי הדורות כח כזה כדי למנוע מכשול מהמון העם... ובפרט בכגון זה שלא מבטלים אלא אומרים להימנע,
ועוד מצינו בשו"ע בהל' ברכות שלא להריח באתרוג או בלחם וכיו"ב כדי לא להיכנס למחלוקת ואף שלדעתו אם מריחים מברכים, וכגון דא יש הרבה ואכמ"ל.

וביותר אני מתפלא על לשונך, היזהר בגחלתן... מצופה מכולם ובפרט מבני התורה חברי הפורום המכובד הזה לנהוג בכבוד איש לרעהו וק"ו לרה"ג הרב ללוש שליט"א ובן בנו של ק"ו כלפי מו"ר מרן פוסק הדור הראשל"צ שליט"א, ואם יש אי מי שחושב שיש לו להעיר ולהאיר מדעתו הרחבה יתכבד לעשות זאת בנעימות וכבוד או לכה"פ באופן אישי ולא בפרהסיא, וד"ל
 
 
לשון מו"ר הראש"ל שליט"א בילקו"י רס"י קע"ה כת"י: וכיון שיש בדבר זה הרבה חילוקים לא הכל נהגו לברך ברכה זו, מחשש ספק ברכות, והמברך צריך שיהיה בקי בכל הפרטים, שלא ייכשל לברך ברכה זו במקום מחלוקת הפוסקים, ובפרט שלא הכל מבינים בטיב היינות ונהנים מהם, ע"כ. ומעתה פשוט שעדיף שמעיקרא לא יכניס עצמו לזה.
במה שנדפס נכתב כך: "וצריכים לידע שיש בענין ברכה זו כמה תנאים וחילוקים, ואין הכל בקיאים בפרטי הדינים, לכן רבים לא נהגו לברך ברכה זו, והמברך צריך שיהיה בקי בכל הפרטים, שלא ייכשל לברך ברכה זו במקום מחלוקת הפוסקים".
 
חזור
חלק עליון