• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

בישול בסיר חמץ לפסח

#1
להכין מדבוחה בסיר שאינו כשר לפסח אך לא בושל בו חמץ ב24 שעות האחרונות ולשמור אותה לפסח מותר?
 
#2
שלום וברכה
מעיקר הדין לדעת מרן השו"ע בסימן (תמז ס"י) אם בשל בסיר שאינו כשר לפסח ועבר עליו 24 שעות, נותן טעם לפגם מותר בפסח, היינו אפילו בפסח וכתבו הפוסקים (ראה הערות איש מצליח) אף שנעשה פגום בפסח, ואחינו האשכנזים מחמירים בנותן טעם לפגם בפסח, ובמ"ב שם (ס"ק צח) דבמקום שאין מנהג ידוע המקל לא הפסיד והמחמיר תבא עליו ברכה.
וכאן שבשל קודם הפסח קל יותר שהרי לדעת מרן בסתם (שם ס"ד) אם נתערב קודם הפסח ונתבטל בשישים אינו חוזר וניעור לאסור במשהו בפסח, והרמ"א כתב לאסור בתערובת יבש בלח. וכל זה דוקא בתערובת אבל לא בטעם פגום שנפגם קודם הפסח.
מכל מקום אין נכון להכין לכתחילה מאכלים לפסח בכלים שאינם כשרים לפסח, מפני ריבוי תקלות שיכולות להווצר ח"ו, אלא לכתחילה יש להכין מאכלים לפסח בכלים כשרים לפסח, ואם בשל לפני הפסח מאכל לפסח בכלי שאינו בן יומו יש להתיר התבשיל לפסח.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'